Badania naukowe

Badania naukowe

Jednostką organizacyjną Uczelni odpowiadającą za aplikowanie środków na działalność naukowa i badawczo-wdrożeniową jest Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej. Podstawą aktywności Centrum jest przygotowanie projektów, aplikowanie o środki finansowe oraz wdrażanie i koordynowanie realizacji projektów.

Do zakresu zadań Centrum wchodzą także sprawy związane z międzynarodowymi programami edukacyjnymi tj. stypendiami, stażami i praktykami zagranicznymi dla pracowników i studentów Collegium Masoviense. Uczelnia prowadzi współpracę z wieloma uczelniami i instytucjami naukowymi, z którymi zostały zawarte formalne umowy o współpracy. Umowy obejmują współpracę naukową i dydaktyczną oraz wspólne aplikowanie do funduszy pomocowych na projekty związane z edukacją, nauką i przedsiębiorczością.

Poszczególne projekty badawcze i prace wdrożeniowe realizowane są w zespołach naukowych działających na poziomie poszczególnych Instytutów jak i międzyinstytutowym. Kierownikami zespołów badawczych są pracownicy naukowi posiadający co najmniej stopień doktora oraz duże doświadczenie w projektowaniu i realizacji badań naukowych. W ramach wskazanych obszarów badawczych realizowane są poszczególne tematy szczegółowe.

Projekty badawcze i prace wdrożeniowe są realizowane i finansowane jako:

  • Tematy statutowe
  • Badania własne
  • Granty badawczo-wdrożeniowe
  • Grandy w ramach współpracy międzynarodowej

Tematy statutowe służą realizacji określonych w statucie Uczelni zadań dotyczących prowadzenia w sposób ciągły badań naukowych. Od 2010 r. tematy statutowe realizowane są w czterech następujących obszarach:

  • Promocja zdrowia w poszczególnych okresach życia człowieka
  • Biologiczne psychiczne i społeczne aspekty bólu w różnych jednostkach chorobowych
  • Pielęgnowanie bez granic – transkulturowe podejście do zdrowia
  • Aktywność fizyczna forma promocji zdrowia i profilaktyki

Badania własne służą rozwojowi kadry naukowej w obszarach zgodnych z profilem Instytutów znajdujących się w składzie Wydziału Medycznego. Znaczące miejsce w ramach badań własnych zajmują projekty dawcze indywidualne lub międzyzakładowe ( międzyinstytutowe) realizowane w związku z rozwojem własnych zainteresowań naukowych.