Biuletyn informacji publicznej

Zasady i tryb przyjmowania na studia

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia I stopnia na wybrany kierunek zobowiązane są do dokonania elektronicznej rejestracji na stronie internetowej CM w terminach rekrutacji oraz opłacenia opłaty rekrutacyjnej. Brak dokonania opłaty rekrutacyjnej powoduje wykluczenie kandydata z procesu rekrutacji na studia.

Załączniki

Zasady_rekrutacji_na_studia_I_stopnia.pdf (plik PDF)

Zasady rekrutacji na studia II stopnia

Przyjęcie kandydatów następuje na podstawie listy rankingowej punktów kwalifikacyjnych sporządzonej według zasady, im wyższa liczba punktów tym wyższe miejsce na liście rankingowej.

Załączniki

Zasady_rekrutacji_na_studia_II_stopnia.pdf(plik PDF)

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji określa ogólne zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia (licencjackie) i drugiego stopnia (magisterskie),

Załączniki

Regulamin_rekrutacji.pdf (plik PDF)