Zadania i perspektywy działania

Realizacja zadań przez Biura Karier CM okres 2019-2020
Główne zadania

Zadania realizowane przez Biura karier CM w roku akademickim 2020-2021 były podejmowane w następującym zakresie :

Rodzaje aktywności

Liczba korzystających

%

Poradnictwo

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo psychologiczne

40

10,70%

Poradnictwo edukacyjne

102

27,27%

Poradnictwo w zakresie zakładania własnej firmy/przedsiębiorczości

21

5,61%

Inny rodzaj poradnictwa

28

7,49%

Szkolenia

Organizacja szkoleń dla studentów w zakresie poruszania się na rynku pracy

tak

Organizacja szkoleń z umiejętności/kompetencji miękkich

Organizacja szkoleń z zakresu przedsiębiorczości/zakładania własnej firmy

tak

Podstrona Informacja

Organizacja innych szkoleń

tak

Podstrona Informacja

Badania

Informowanie o ofertach pracy oraz staży i praktyk

Badania rynku pracy prowadzone przy współpracy z Radą Pracodawców

tak

Podstrona Informacja

Współpraca z pracodawcami

Informowanie o ofertach pracy oraz staży i praktyk

Organizacja praktyk studenckich (praktyka zaliczana jako część programu studiów),

aktywne poszukiwanie pracodawców, u których można odbyć praktykę/ki.

31

8,29%

informowanie o możliwych miejscach praktyk

56

14,97%

kierowanie na praktyki/ współdziałanie z dziekanatem

96

25,67%

ocena/weryfikacja przebiegu praktyki

Ankietyzacja USDJK

Organizacja nieobowiązkowych praktyk dla studentów (niezaliczanych jako część programów studiów)

Brak zainteresowania wśród studentów

Organizacja targów prac

Nie organizowano ze względu na pandemie Covid 19

„Nowe” zadania Biura Karier CM okres 2021-2022

 • * badanie losów absolwentów;
 • * współorganizowanie praktyk studenckich;
 • * organizacja targów pracy;
 • * zaangażowanie w wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia;
 • * zaangażowanie w badania wśród pracodawców: badania wśród pracodawców organizujących praktyki studenckie, badania pracodawców zatrudniających absolwentów, badania dotyczące zapotrzebowania pracodawców określone kompetencje;
 • * coaching;
 • * spotkania ze studentami szkół średnich.
 • * poradnictwo edukacyjne oraz zawodowe skierowane do maturzystów;
 • * organizacja warsztatów aktywnego poruszania się na rynku pracy oraz w zakresie przedsiębiorczości wpisane w program studiów;
 • * poradnictwo psychologiczne;
 • * powołanie przy biurze akademickiego inkubatora przedsiębiorczości.
 • * współpraca międzynarodowa, głównie biur z biurami karier działającymi w krajach anglosaskich;

Usługi te skierowane mają być zarówno do kandydatów na studia, jak i studentów I i II roku studiów. Poradnictwo edukacyjne/pedagogiczne związane z „umiejętnościami studiowania” ma być w przyszłości ważnym aspektem działalności Biura Karier CM. BKCM zamierza oferować moduły związane z kształceniem umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz umiejętności miękkich, które są włączane do programów kształcenia (można za nie uzyskać ECTS).

Perspektywy działania Biura Karier CM

Szeroko pojętego poradnictwo (guidance and counseilling jest istotnym zadaniem Collegium Masoviense. W świetle tych tendencji oraz zakresu zadań biur karier w innych krajach ważnym jest aktywność BKCM. Zakłada ona dalsze działania w ramach programów dedykowanych akademickim biurom karier w ramach PO WER, to właśnie zadania z tego zakresu jawią się jako wymagające szczególnego wsparcia. Wsparcie powinno dotyczyć zarówno doskonalenia zawodowego, uzupełnienia braków kadrowych jak i powiększenia odpowiedniej infrastruktury niezbędnej dla efektywnego poradnictwa.

BKCM chce skupić swoją aktywność na :

· poszerzenie oferty poradnictwa zawodowego poprzez zatrudnienie (dodatkowych) doradców zawodowych;

· podnoszenie kwalifikacji pracowników biur karier zajmujących się poradnictwem, kompetencji w zakresie posługiwania się nowoczesnymi narzędziami diagnostycznymi;

 • zakup specjalistycznego oprogramowania.