Pielęgniarstwo pomostowe

INFORMACJE OGÓLNE:

Rodzaj studiów: wyższe zawodowe

Profil studiów: praktyczny

Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania: zależny od ścieżki edukacyjnej (Studia są prowadzone zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 2012 r.w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r.)

Język: studia prowadzone w całości w języku polskim

Forma studiów: niestacjonarne

Zasady rekrutacji: konkurs świadectw, dyplom pielęgniarki / pielęgniarza, aktualne zatrudnienie

Możliwości dalszego kształcenia: studia drugiego stopnia, kształcenie podyplomowe

Czas kształcenia na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia (tzw. pomostowych) wynosi:

  • • dla ścieżki A - 2 semestry (absolwenci pięcioletnich liceów medycznych)
  • • dla ścieżki C - 3 semestry (absolwenci dwuletnich medycznych szkół zawodowych)
  • • dla ścieżki D - 2 semestry (absolwenci dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych)
  • • dla ścieżki E - 2 semestry (absolwenci trzyletnich medycznych szkół zawodowych)

Wymogi związane z ukończeniem studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów oraz pozytywne zaliczenie egzaminu dyplomowego praktycznego, złożenie pracy i zdanie egzaminu dyplomowego.

Praktyki zawodowe

Studenci Collegium Masoviense mają zagwarantowaną możliwość realizacji przewidzianych programem nauczania praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych w renomowanych placówkach medycznych naszego regionu.

Wymiar praktyki zawodowej dla poszczególnych ścieżek:

  • ścieżka A – 750 godz.
  • ścieżka C – 1450 godz.
  • ścieżka D – 1170 godz.
  • ścieżka E – 365 godz.

Termin praktyk zawodowych zgodny z planami studiów.

Studenci mają również możliwość odbywania praktyki we wskazanej przez siebie placówce opieki zdrowotnej, wówczas wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o odbyciu praktyki. Studenci są zobowiązani do pobrania skierowania na praktykę. Nadzór nad przebiegiem praktyki pełni nauczyciel akademicki, będący koordynatorem praktyki zawodowej.

O koncepcji kształcenia i kwalifikacji absolwentów

Celem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo jest przygotowanie kompetentnego pracownika zaopatrzonego w wiedzę szczegółową oraz przygotowanie zawodowe z zakresu pielęgniarstwa.

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo, który:

1) w zakresie wiedzy posiada:

a) ogólną wiedzę medyczną,

b) wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa,

c) znajomość regulacji prawnych, zasad etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza;

2) w zakresie umiejętności potrafi:

a) korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,

b) udzielać świadczenia w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,

c) sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,

d) samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadni etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,

e) organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;

3) w zakresie kompetencji społecznych:

a) skutecznie i z empatia porozumiewa się z pacjentem,

b) posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,

c) posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Określenie obszaru wiedzy

Obszar wiedzy: Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Dziedziny nauki

Nauki medyczne – dyscyplina: biologia medyczna