Pielęgniarstwo I stopnia

INFORMACJE OGÓLNE:

Rodzaj studiów: wyższe zawodowe

Profil studiów: praktyczny

Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania: 6 semestrów

Język: studia prowadzone w całości w języku polskim

Forma studiów: stacjonarne

Możliwości dalszego kształcenia: studia drugiego stopnia, kształcenie podyplomowe

Wymogi związane z ukończeniem studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów oraz pozytywne zaliczenie egzaminu dyplomowego praktycznego, złożenie pracy i zdanie egzaminu dyplomowego.

Praktyki zawodowe

Studenci Collegium Masoviense mają zagwarantowaną możliwość realizacji przewidzianych programem nauczania praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych w renomowanych placówkach medycznych naszego regionu, ściśle według wytycznych standardu na kierunku Pielęgniarstwo. Termin praktyk zawodowych zgodny z planami studiów. Nadzór nad przebiegiem praktyki pełni nauczyciel akademicki, będący koordynatorem praktyki zawodowej.

O koncepcji kształcenia i kwalifikacji absolwentów

Celem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo jest przygotowanie kompetentnego pracownika zaopatrzonego w wiedzę szczegółową oraz przygotowanie zawodowe z zakresu pielęgniarstwa.

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo, który:

1) w zakresie wiedzy posiada:

a) szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,

b) ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,

c) znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza;

2) w zakresie umiejętności potrafi:

a) korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,

b) udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,

c) sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,

d) samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego i poszanowanie i respektowanie jego praw,

e) organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;

3) w zakresie kompetencji społecznych:

a) skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,

b) posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,

c) posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dyscyplina naukowa

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Dziedziny nauki

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu