Położnictwo II stopnia

INFORMACJE OGÓLNE:

Rodzaj studiów: wyższe zawodowe

Profil studiów: praktyczny

Tytuł zawodowy: magister położnictwa

Czas trwania: 4 semestry

Język: studia prowadzone w całości w języku polskim

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne (ZAOCZNY)

Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń

Możliwości dalszego kształcenia: studia podyplomowe, studia trzeciego stopniaWymogi związane z ukończeniem studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów oraz złożenie pracy magisterskiej i pozytywny wynik egzaminu magisterskiego.

Praktyki zawodowe

Studenci Collegium Masoviense mają zagwarantowaną możliwość realizacji przewidzianych programem nauczania praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych w renomowanych placówkach medycznych naszego regionu.

Ściśle według wytycznych standardu na kierunku Położnictwo. Termin praktyk zawodowych zgodny z planami studiów. Nadzór nad przebiegiem praktyki pełni nauczyciel akademicki, będący koordynatorem praktyki zawodowej.

O koncepcji kształcenia i kwalifikacji absolwentów

Dyplom magistra położnictwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku położnictwo, który:

1) posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu położnictwa i innych nauk medycznych;

2) w zakresie umiejętności potrafi:

a) rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikające ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji; indywidualnego i niepowtarzalnego charakteru zachowań kobiety i mężczyzny wobec poczęcia i narodzin dziecka oraz indywidualnego charakteru zachowań kobiety przed i po zabiegu operacyjnym na narządach płciowych,

b) określać standardy profesjonalnej opieki w fizjologicznym i patologicznym przebiegu ciąży, porodu i połogu, opieki nad kobiety zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie w każdym wieku i stanie zdrowia oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,

c) prowadzić badania naukowe na rzecz rozwoju zawodu – wiedzy i praktyki położniczej, podnoszenia jakości opieki położniczej, prowadzenia wymiany informacji oraz upowszechniania uzyskanych wyników dla rozwoju pielęgniarstwa i opieki położniczo-neonatologiczno-ginekologicznej,

d) organizować i nadzorować opiekę położniczo-ginekologiczną i pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki położniczej,

e) organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, przy zabezpieczeniu interesów pacjentów, pracowników i organizacji,

f) wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych),

g) opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudniania położnych odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę położniczą,

h) opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej standardy opieki, narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki położniczej,

i) dokonywać doboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu podsystemu pielęgniarstwa w zakresie opieki położniczej,

j) dokonywać doboru optymalnych i stosować wybrane metody nauczania i uczenia się, w zależności od specyfiki treści nauczania, celu, który należy osiągnąć, oraz grupy odbiorców,

k) przygotowywać i prowadzić edukację zdrowotną wybranego środowiska dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych,

l) realizować proces kształcenia położnych na wszystkich poziomach kształcenia i doskonalenia zawodowego - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Dyscyplina naukowa

Dyscyplina naukowa: nauki o zdrowiu

Dziedziny nauki

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu