Położnictwo I stopnia

INFORMACJE OGÓLNE:

O przyjęcie na kierunek Położnictwo pomostowe mogą ubiegać się wyłącznie osoby które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Rodzaj studiów: wyższe zawodowe

Profil studiów: praktyczny

Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania: Absolwenci 2- letnich medycznych szkół zawodowych: 1,5 roku (3 semestry), Absolwenci 2,5- letnich medycznych szkół zawodowych: 1 rok (2 semestry)

Czas trwania studiów zawodowych nie może być krótszy niż:
1. trzy semestry lub 1479 godzin – dla absolwentów dwuletnich szkół policealnych albo pomaturalnych,
2. dwa semestry lub 1086 godzin – dla absolwentów dwuipółletnich szkół policealnych albo pomaturalnych

Język: studia prowadzone w całości w języku polskim

Forma studiów: niestacjonarne (zjazdy odbywają się 1-2 razy w miesiącu-weekendy)

Możliwości dalszego kształcenia: studia drugiego stopnia, kształcenie podyplomowe

Wymogi związane z ukończeniem studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów oraz pozytywne zaliczenie egzaminu dyplomowego praktycznego, złożenie pracy i zdanie egzaminu dyplomowego.

Praktyki zawodowe

Czas trwania oraz rodzaj praktyki zawodowej ustala się indywidualnie dla każdego studenta po analizie przebiegu pracy zawodowej

O koncepcji kształcenia i kwalifikacji absolwentów

Celem kształcenia na kierunku Położnictwo jest przygotowanie kompetentnego pracownika zaopatrzonego w wiedzę szczegółową oraz przygotowanie zawodowe z zakresu położnictwa.

Dyplom licencjata położnictwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo, który:

1) w zakresie wiedzy posiada:

a) ogólną wiedzę medyczną,

b) wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa,

c) znajomość etyki zawodowej i przepisów prawa dotyczących wykonywania zawodu;

2) w zakresie umiejętności potrafi:

a) wykonywać świadczenia zdrowotne wobec: kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej – przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej oraz w okresie przekwitania i senium,

b) rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej i monitorować ciążę prawidłową, samodzielnie prowadzić i przyjąć poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych), w przypadku konieczności także z nacięciem i szyciem krocza oraz monitorować płód z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywać stany odbiegające od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu,

c) podejmować konieczne działania w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznie wydobyć łożysko, a w przypadku potrzeby także ręcznie zbadać macicę,

d) sprawować opiekę nad matką i noworodkiem, monitorować przebieg okresu poporodowego oraz badać noworodki i sprawować opiekę nad nimi, a także podejmować w sytuacji nagłej wszelkie niezbędne działania, w tym natychmiastową reanimację,

e) współpracować z personelem medycznym, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych,

f) prowadzić działalność edukacyjno–zdrowotną w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych;

3) w zakresie kompetencji społecznych:

a) ma świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,

b) ma świadomość potrzeby permanentnego kształcenia się,

c) potrafi samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do podopiecznych, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie ich praw.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu.

Dyscyplina naukowa

Dyscyplina naukowa: nauki o zdrowiu

Dziedziny nauki

Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu