Zdrowie Publiczne II stopnia

Specjalność: ratownictwo medyczne

INFORMACJE OGÓLNE:

Rodzaj studiów: wyższe zawodowe

Profil studiów: praktyczny

Tytuł zawodowy: magister

Czas trwania: 4 semestry

Język: studia prowadzone w całości w języku polskim

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność: ratownictwo medyczne

Zasady rekrutacji: konkurs świadectw

Możliwości dalszego kształcenia:
Absolwent studiów II stopnia kierunku ZDROWIE PUBLICZNE może kontynuować kształcenie w ramach:

 • Studiów III stopnia
 • Studiów kształcenia podyplomowego
 • Studiów specjalizacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Dla naszych studentów Uczelnia planuje organizowanie różnych kursów doskonalących.
Plan kursów zostanie wywieszony dn. 1.10.2014r.


Wymogi wstępne

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia Zdrowia Publicznego powinien posiadać dokument potwierdzający ukończenie studiów I stopnia oraz uzyskać pozytywny wynik w procesie rekrutacji określonym w Uchwale Senatu.

Wymogi związane z ukończeniem studiów

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania tytułu magistra jest zrealizowanie programu studiów, zaliczenie modułów obowiązkowych oraz wymaganej liczby modułów fakultatywnych, zaliczenie praktyki, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie w toku studiów nie mniej niż 120 ECTS.

Praktyki zawodowe

Celem praktyki jest pogłębienie znajomości organizacji i zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz jego instytucji, z uwzględnieniem zainteresowań i temat pracy magisterskiej studenta. Praktyka trwa 3 tygodnie (120 godzin) i odbywa się w trakcie wakacji letnich (o ile termin nie zostanie określony inaczej przez organizatora praktyk).

Podczas odbywania praktyki student powinien:

 • Nabyć wiedzę na temat funkcjonowania instytucji, w której odbywa praktykę.
 • Zapoznać się z otoczeniem ww. instytucji, jej relacji z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.
 • Zdobyć praktyczne doświadczenie przez wykonanie zadań określonych przez organizatora praktyki.
 • Zebrać materiały przydatne do napisania pracy magisterskiej.

W czasie odbywania praktyki zadaniem studenta jest aktywna obserwacja, angażowanie się w pracę jednostki w stopniu określonym przez kierownika jednostki lub innego pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad studentami oraz wykonywanie poleceń osób go nadzorujących. Wybór i zakres aktywności podejmowanych przez studenta zależy od charakteru jednostki i tematu przygotowywanej przez studenta pracy magisterskiej. Czas odbywania praktyki student powinien wykorzystywać w sposób możliwie najbardziej efektywny.

Po odbyciu praktyki student zobowiązany jest do przedstawienia organizatorowi oraz kierownictwu Instytutu zwięzłego raportu, podsumowującego odbytą praktykę. Dokonuje także oceny przebiegu praktyki oraz samooceny: określa stopień, w którym udało mu się zrealizować zakładane cele.

Podstawą zaliczenia praktyki jest stosowne zaświadczenie, podpisane przez kierownika jednostki, w której student odbywał praktykę (lub upoważnioną przez kierownika osobę) oraz sporządzenie wspomnianych powyżej dokumentów raportu z przebytej praktyki i oceny.

Z obowiązku odbycia praktyki mogą zostać zwolnione osoby, które są w stanie wykazać się doświadczeniem w pracy w sektorze opieki zdrowotnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej.

O koncepcji kształcenia i kwalifikacji absolwentów

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwenta kierunku:
Międzyobszarowe umiejscowienie kierunku ZDROWIE PUBLICZNE w obszarze nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu pozwala na przygotowanie profesjonalnej kadry zdrowia publicznego posiadającej wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające inicjowanie, planowanie, wdrażanie oraz ewaluację działań we wszystkich obszarach życia społecznego oraz na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w celu poprawy stanu zdrowia populacji oraz zwiększenia efektywności podejmowanych decyzji dotyczących zdrowia.

Celem studiów II stopnia na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE jest:

 • Nabycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji do inicjowania, planowania, wdrażania i ewaluowania działań na rzecz zdrowia zarówno na poziomie społeczności lokalnej jak i w wymiarze makrospołecznym;
 • Nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do podjęcia pracy na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w instytucjach realizujących cele i zadania zdrowia publicznego.
 • Przygotowanie do dalszego kształcenia na studiach III stopnia oraz studiach kształcenia podyplomowego.

Określenie obszaru wiedzy

Obszar wiedzy: Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (50% punktów ECTS). Obszar nauk społecznych (50% punktów ECTS).

Dziedziny nauki

 • dziedzina nauk społecznych - nauki o polityce,
 • dziedzina nauk ekonomicznych – ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu,
 • dziedzina nauk prawnych - nauki o administracji prawo,
 • dziedzina nauk medycznych - biologia medyczna, dziedzina nauk o zdrowiu
Kierunek Zdrowie Publiczne jest bowiem obszarem interferencji wielu dyscyplin naukowych, co wymaga multidyscyplinarnego choć ukierunkowanego podejścia, zarówno do samego procesu kształcenia jak i do jego rezultatów. Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu proponuje kształcenie którego podstawowym celem będzie zdobywanie wysokich kwalifikacji zawodowych w dziedzinie Zdrowia Publicznego, jak również proponowanych specjalności a więc higieny stomatologicznej i ratownictwa medycznego.