Zdrowie Publiczne

INFORMACJE OGÓLNE:

Rodzaj studiów: wyższe zawodowe

Profil studiów: praktyczny

Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania: 6 semestrów

Język: studia prowadzone w całości w języku polskim

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Zasady rekrutacji: konkurs świadectw

Możliwości dalszego kształcenia: studia drugiego stopnia, kształcenie podyplomowe


Wymogi związane z ukończeniem studiów

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania tytułu zawodowego licencjata jest zrealizowanie programu studiów, zaliczenie modułów obowiązkowych oraz wymaganej liczby modułów fakultatywnych, zaliczenie praktyk, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie w toku studiów 180 punktów ECTS.

Praktyki zawodowe

Studenci odbywać będą praktyki zawodowe w różnych instytucjach ochrony zdrowia. Zdobywając umiejętności i nawyki menedżerskie absolwent będzie przygotowany do zajmowania kierowniczych stanowisk w placówkach administracji terenowej, szpitalach, przychodniach, oraz innych jednostkach systemu ochrony zdrowia w Polsce.

O koncepcji kształcenia i kwalifikacji absolwentów

Koncepcja kształcenia w Instytucie Zdrowia Publicznego, Collegium Masoviense Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu, łączy w sposób zrównoważony wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych.

Określenie obszaru wiedzy

Obszar wiedzy: Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (50% punktów ECTS). Obszar nauk społecznych (50% punktów ECTS).

Dziedziny nauki

Nauki medyczne – dyscyplina: biologia medyczna

Nauki o zdrowiu

Nauki społecznych – dyscyplina: nauki o polityce publicznej.

Nauki ekonomiczne – dyscyplina: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu.

Nauki prawne - dyscyplina: nauki o administracji, prawo.

Kierunek Zdrowie Publiczne jest bowiem obszarem interferencji wielu dyscyplin naukowych, co wymaga multidyscyplinarnego choć ukierunkowanego podejścia, zarówno do samego procesu kształcenia jak i do jego rezultatów. Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu proponuje kształcenie którego podstawowym celem będzie zdobywanie wysokich kwalifikacji zawodowych w dziedzinie Zdrowia Publicznego.