Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie

prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia

na odległość

Okres realizacji: 03.2021 r. - 31.12.2021 r.

Kwota dofinasowania: 90 000,00 zł

Celem projektu jest usprawnienie procesów związanych z nauką i dydaktyką w Collegium Masoviense - Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu poprzez:

- wzmocnienie zaplecza techniczno-organizacyjnego do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym

- zwiększenie dostępności do profesjonalnego oprogramowania do nauczania zdalnego dla studentów oraz nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia w ramach kształcenia na odległość

- podniesienie kompetencji 50 nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia zatrudnionych i/lub współpracujących z uczelnią w zakresie przygotowania i prowadzenia zajęć w ramach kształcenia na odległość

W ramach projektu zaplanowano:

- zakup komputerów

- zakup profesjonalnego oprogramowania do nauczania zdalnego

- szkolenia, które pozwolą na pogłębienie wiedzy i nabycie

doświadczenia w prowadzeniu zajęć, podniesienie kompetencji

efektywniejsze korzystanie z narzędzi, metod i technik kształcenia na odległość.

Projekt adresujemy do nauczycieli akademickich, osób prowadzących zajęcia dydaktyczne oraz studentów.