Opłaty

Regulamin opłat

§ 1

1. W chwili składania dokumentów osoba starająca się o przyjęcie do Uczelni zobowiązana jest do przedłożenia potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

2. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego Uczelni: 06 1600 1462 1022 3358 9000 0007

3. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, chyba że kierunek nie zostanie uruchomiony z winy Uczelni

§ 2

1. Kandydat na studia zapoznaje się z rodzajem i wysokością opłat związanych z pobieraniem nauki przed rozpoczęciem rekrutacji.

§ 3

1. Jednostką rozliczeniową jest rok akademicki, który dla celów księgowych dzielony jest na dziesięć miesięcy.

2. Student ma prawo wybrać sposób wnoszenia czesnego. Opłaty mogą być wnoszone:

a) jednorazowo – za cały rok z góry

b) dwa razy - semestralnie a więc w dwóch wpłatach w ciągu roku,

c) w dziesięciu zaliczkach miesięcznych płaconych każdego miesiąca za wyjątkiem sierpnia i września lub

d) w dwunastu zaliczkach miesięcznych płaconych każdego miesiąca w roku, z zastrzeżeniem roku w którym student kończy studia, kiedy to opłaty muszą być wnoszone w 10 ratach.

3. Student może dokonać zmiany wybranego sposobu wnoszenia opłat przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego nie później niż do 1 października.

4. Opłaty wnoszone w dwunastu miesięcznych zaliczkach mają formę kredytowania. Student wnosi zaliczki o wartości niższej niż wysokość należnego miesięcznego czesnego wyliczonego zgodnie z § 3 ust. 1.

5. Opłaty o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. a i b (roczne i semestralne), powinny zostać wniesione do 10 października i do 10 marca każdego roku.

6. Opłaty o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. c i d (miesięczne zaliczki czesnego) powinny zostać wniesione do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry, bez względu na występowanie dni wolnych od pracy. Za datę wpłaty uważana jest data uznania kwoty na koncie uczelni.

7. Nieterminowe wpłaty skutkują naliczeniem ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. Za dzień spłaty zobowiązania jest dzień zaksięgowania czesnego na koncie uczelni.

8. Przekroczenie terminu płatności o więcej niż 30 dni może skutkować jednostronnym wypowiedzeniem umowy edukacyjnej przez uczelnię i skreśleniem Studenta z listy studentów Uczelni.

9. Wszystkie opłaty ( poza opłatą rekrutacyjną) winny być wpłacane na indywidualne konto studenta- SWRK. Numer konta wskazany jest w umowie edukacyjnej.

§ 4

1. Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzaminy poprawkowe, komisyjne, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej, wydanie dyplomu ukończenia studiów oraz wydanie suplementu do dyplomu.

2. Student zobowiązany jest do wnoszenia opłat za realizację zajęć w ramach wpisu warunkowego; powtarzania przedmiotu powtarzania roku lub realizację różnic programowych.

§ 5

1.Uczelnia pobiera opłatę za wydanie legitymacji studenckiej, odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym, odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym, wydanie duplikatów dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz za uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą .

2.Studenci kierunków („pielęgniarstwo”, „ratownictwo medyczne”) wnoszą dodatkowo co roku:

* opłatę na pokrycie kosztów obowiązkowego ubezpieczenia NNW oraz OC dla studentów kierunków medycznych.

§ 6

1. Rezygnacja z nauki przez Studenta wymaga pisemnego wypowiedzenia umowy edukacyjnej..

a) okres wypowiedzenia wynosi 30 dni.

b) bieg wypowiedzenia zaczyna się z dniem dostarczenia pisma do Dziekanatu lub doręczenia przez pocztę.

2. Skreślenie Studenta przez Uczelnię jest traktowane jako rozwiązanie Umowy przez Uczelnię.

3. Rozwiązanie umowy i skreślenie Studenta z listy studentów nie zwalnia go z obowiązku uregulowania zaległych opłat i należnych odsetek za opóźnienia w zapłacie.

a) kwoty nie spłacone w terminie podlegają przekazaniu firmie windykacyjnej.

4. W przypadku Studenta, który dokonał zapłaty czesnego za semestr lub rok z góry, a następnie złożył rezygnację lub został skreślony z listy studentów, semestralne czesne zostaje przeliczone zgodnie z § 3 ust. 1 na dziesięć miesięcznych zaliczek w skali roku, a Uczelnia zwraca przelewem na wskazane konto nadpłaconą kwotę.

5. W przypadku Studenta, który dokonał zapłaty w dwunastu zaliczkach, należne czesne wylicza się na podstawie § 3 ust. 1. jako iloczyn – liczby miesięcy w których Student figurował na liście studentów (włącznie z miesiącem w którym nastąpiło skreślenie z listy studentów) pomnożonej przez kwotę raty czesnego obowiązującą w dziesięciomiesięcznym systemie opłat. Różnicę pomiędzy należnym czesnym, a wpłaconymi zaliczkami Student zobowiązany jest uregulować najpóźniej do 7 dni od dnia skreślenia z listy studentów.

6. Student skreślony z listy studentów Uczelni może ubiegać się o ponowne przyjęcie na Uczelnię (wznowienie studiów) na zasadach określonych w Regulaminie studiów, po uregulowaniu wszelkich zaległych opłat oraz opłaty za wznowienie studiów.

7. W przypadku niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego studenta skreśla się z listy studentów (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. art. 108).

8. Od dnia pisemnej rezygnacji lub skreślenia, Uczelnia zaprzestaje świadczyć usługę kształcenia.

§ 7

1. Student skierowany na powtarzanie semestru wnosi opłaty, które obowiązują Studenta realizującego ten semestr nauki w trybie zwykłym.

2. Studenta, który zmienił formę studiów, kierunek studiów lub zaczął studia na drugim kierunku obowiązuje obowiązek wnoszenia opłat dotyczących studentów danego systemu lub kierunku studiów zgodnie z wybranym sposobem wnoszenia opłat.

Harmonogram opłat

Opłatę rekrutacyjną wnosi się przed złożeniem dokumentów i jest ona bezzwrotna.

Opłatę wpisową wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania pocztą decyzji o przyjęciu na studia.

Studentom wnoszącym opłatę czesnego rocznie, semestralnie lub w 10-cio miesięcznych ratach, przysługują rabaty.

Ø Opłaty 10-cio miesięczne ( płatne przez 10 miesięcy) do 10 każdego miesiąca od października do lipca; I rata płatna do 10 października .

Ø Opłata semestralna za I semestr płatna do 10 października .

Ø Opłata roczna płatna do 10 października .

Ø Opłata za II semestr płatna do 10 marca .

W przypadku zmiany terminu płatności student jest do złożenia pisemnego wniosku do Kanclerza (druk do pobrania na stronie: http://cm.edu.pl/studenci-druki-do-pobrania.html). Niedopełnienie formalności skutkuje naliczaniem odsetek karnych.

Dodatkowe opłaty obowiązujące w Collegium Masoviense:

1. za zajęcia z jednego przedmiotu objętego wpisem warunkowym – 350 zł;

2. za zajęcia objęte awansem – 250 zł;

3. za realizację różnicy programowej z jednego przedmiotu – 250 zł;

4. za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym – 20 zł (wydanie duplikatu 20 zł);

5. za wydanie suplementu do dyplomu w języku obcym – 20 zł (wydanie duplikatu 20 zł);

6. za wznowienie studiów – 500 zł;

7. za wydanie legitymacji studenckiej – 22 zł (wydanie duplikatu – 150 %)

8. za powtarzanie przedmiotu (jeden semestr) 450 zł;

9. za powtarzanie semestru - jak za realizację całego semestru – (kwota obowiązująca dla dwóch rat);

10.  czesne na drugim kierunku – 50% kwoty podstawowej, obowiązującej na drugim kierunku, przez okres studiowania na dwóch kierunkach;

11.  opłata administracyjna za przeksięgowanie – 20 zł – obowiązuje studentów dokonujących wpłat na konto główne uczelni zamiast na indywidualne konto studenta;

12.  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) , od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz kosztów ekspozycji (HIV) – 120 zł płatne każdego roku;

13.  studentów Pielęgniarstwa może obowiązywać dodatkowa opłata za praktyki letnie – w wysokości zależnej od podpisanej ze szpitalem umowy.

14. Opłata rekrutacyjna 85 zł - bezzwrotna uiszczana przy składaniu dokumentów;

15. Opłata wpisowa 300 zł uiszczana po wpisaniu na listę studentów z opłaty zwolnieni są absolwenci studiów I stopnia w CM

16. Opłata za wydruk 1 strony - 2 zł np. indeksu elektronicznego , dzienniczka praktyk itp.

Wszystkie opłaty należy uiszczać na indywidualne konto studenta (SWRK) przed przystąpieniem do zaliczenia, egzaminu bądź wydania duplikatu dokumentu. Numer konta wskazany jest w umowie edukacyjnej.