Przeniesienia z innych uczelni

Jeżeli już studiowałeś i masz zaliczony (bez żadnych warunków) przynajmniej 1 semestr to możesz się przenieść do Collegium Masoviense.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia na semestr wyższy niż pierwszy jest złożenie we właściwym dziekanacie kompletu dokumentów oraz:

a) w przypadku studentów przenoszących się z innych uczelni (dotyczy tylko czynnych studentów):

- podania o przeniesienie

- indeksu z wszystkich zaliczonych semestrów,

b) w przypadku osób, które studiowały wcześniej na naszej Uczelni ale przerwały naukę

- podanie o wznowienie studiów

- indeks

Istnieje możliwość przyjęcia na semestr wyższy pod warunkiem zachowania ciągłości nauki, tzn. osoba która zaliczyła na innej uczelni 3 semestry może zostać przyjęta najwyżej na 4 semestr. Wybrany kierunek studiów musi być zgodny z kierunkiem, z którego oceny mają być brane pod uwagę.

Pod uwagę przy wyliczaniu różnic programowych brane są jedynie w pełni zaliczone semestry (wszystkie przedmioty zaliczone na oceny pozytywne - na postawie kart okresowych osiągnięć studenta, kart egzaminów poprawkowych i warunkowych).

Decyzję o tym, na który semestr student może zostać przyjęty podejmuje PERDES ( Pełnomocnik Rektora ds. studenckich)