Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia. Przy składaniu dokumentacji wniosek winien być wydrukowany i podpisany,
  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
  • w przypadku studiów II stopnia (magisterskich) - kserokopia dyplomu ukończenia studiów zawodowych (oryginał do wglądu)
  • dowód osobisty do wglądu, w celu potwierdzenia tożsamości oraz poprawności danych zawartych w podaniu,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku Pobierz wzór formularza - wystawione przez Lekarza Medycyny Pracy; przed wizytą u lekarza należy udać się do Dziekanatu Collegium Masoviense w celu wypełnienia skierowania,
  • kserokopia książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych z wynikami badania na obecność pałeczek Salmonella i Shigella (oryginał do wglądu),
  • kserokopia WZW (oryginał do wglądu),
  • 2 zdjęcia (35mm x 45mm bez nakrycia głowy na jasnym tle),
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Wpłatę w wysokości 85 zł należy przelać na konto uczelni nr 32 2030 0045 1110 0000 0199 3170 - dowód wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.