Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  • wniosek do Rektora o przyjęcie na Uczelnię. Przy składaniu dokumentacji wniosek winien być wydrukowany i podpisany,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (kopia - oryginał do wglądu),
  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
  • w przypadku studiów II stopnia (magisterskich) - kserokopia dyplomu ukończenia studiów zawodowych oraz suplement do dyplomu (oryginały do wglądu),
  • kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers) - oryginał do wglądu,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku Pobierz wzór formularza - wystawione przez lekarza medycyny pracy; przed wizytą u lekarza należy udać się do Dziekanatu Collegium Masoviense w celu wypełnienia skierowania,
  • 4 zdjęcia (35mm x 45mm bez nakrycia głowy na jasnym tle),
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Wpłatę w wysokości 100 zł należy przelać na konto uczelni nr 32 2030 0045 1110 0000 0199 3170 - dowód wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.