Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia. Przy składaniu dokumentacji wniosek winien być wydrukowany i podpisany,
  • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
  • w przypadku studiów II stopnia (magisterskich) - kserokopia dyplomu ukończenia studiów zawodowych I stopnia (oryginał do wglądu)
  • dowód osobisty do wglądu, w celu potwierdzenia tożsamości oraz poprawności danych zawartych w podaniu,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku wystawione przez Lekarza Medycyny Pracy; przed wizytą u lekarza należy poprzez DVI przesłać prośbę o przesłanie pocztą skierowania na badania. Należy podać aktualny adres zamieszkania.
  • kserokopia książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych z wynikami badania na obecność pałeczek Salmonella i Shigella (oryginał do wglądu),
  • kserokopia WZW (oryginał do wglądu),
  • Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej można wgrać do systemu po zakwalifikowaniu się na studia. Wcześniej nie jest to konieczne. Zdjęcie powinno spełniać te same wymagania, jak zdjęcie do dowodu osobistego: zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji en face, z widocznymi uszami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Zdjęcie w postaci elektronicznej powinno mieć rozmiary co najmniej 500x625 pikseli, co pozwala na wydrukowanie w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm z odpowiednią jakością. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 2MB.
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Wpłatę w wysokości 85 zł należy przelać na konto uczelni nr 06 1600 1462 1022 3358 9000 0007 - dowód wpłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.