Studenckie koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe Higieny Stomatologicznej

Ogólne informacje o Studenckim Kole Naukowym Higieny Stomatologicznej

Studenckie Koło Naukowe Higieny Stomatologicznej jest organizacją studencką działającą w ramach Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Masoviense - Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie. Koło naukowe zrzesza najbardziej aktywnych studentów Instytutu, którzy są zainteresowani pogłębianiem wiedzy i pracą naukową w zakresie higieny stomatologicznej.

Opiekunem Naukowym Studenckiego Koła Naukowego Higieny Stomatologicznej jest pracownik dydaktyczny Uczelni: lekarz dentysta Piotr Czajka

Celem działalności Koła jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności jego Członków poprzez:
 • 1. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań naukowych w dziedzinie medycyny ze szczególnym uwzględnieniem specjalności higieny stomatologicznej, roli higienistki i profilaktyki stomatologicznej.
 • 2. Udział Członków i Współpracowników w opracowywaniu i przedstawianiu prac naukowych w zakresie działalności Koła.
 • 3. Czynne uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, seminariach, zjazdach poświęconych tematyce działalności Koła.
 • 4. Opracowywanie materiałów edukacyjnych objętych tematyką działalności Koła.
 • 5. Udział w pracach badawczych i usługowych prowadzonych przez Instytut Higieny Stomatologicznej oraz inne jednostki organizacyjne Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie.
 • 6. Doskonalenie wiedzy i umiejętności praktycznych Członków i Współpracowników Koła.
 • 7. Kreowanie wizerunku absolwenta kierunku Zdrowie Publiczne ze specjalizacją Higiena Stomatologiczna na rynku pracy.
 • 8. Rozwój osobisty Członków i Współpracowników Koła.
Dla osiągnięcia celów działalności Studenckiego Koła Higieny Stomatologicznej realizowane są następujące działania polegające na:
 • 1. Spotkaniach z pracownikami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi,
 • 2. Uczestnictwie w sympozjach, konferencjach i sesjach naukowych,
 • 3. Przeprowadzaniu zleconych badań,
 • 4. Spotkaniach naukowych i dyskusjach,
 • 5. Organizowaniu konferencji naukowych,
 • 6. Organizowaniu sympozjów Studenckich Kół Naukowych.
Struktura KOŁA
Zarząd główny koła wybierany jest podczas Walnego Zebrania Członków; w jego skład wchodzą:
 • 1. Przewodnicząca
 • 2. Zastępca Przewodniczącego
 • 3. Sekretarz
 • 4. Skarbnik
Regulamin koła Higieny Stomatologicznej.

Rozdział I - Postanowienia Ogólne

§ 1

Na podstawie art. 204 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. „Prawo o szkolnictwie wyższym’’ tworzy się uczelnianą organizację Studenckie Koło Naukowe Higieny Stomatologicznej, zwaną dalej kołem.

§ 2

Pełna nazwa koła brzmi: Studenckie Koło Naukowe Higieny Stomatologicznej Collegium Masoviense. Przyjętym i akceptowanym skrótem tej nazwy jest: SKNHS CM.

§ 3

Siedzibą koła jest wydział Medyczny Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu, mieszczącej się przy ulicy G. Narutowicza 35 w Żyrardowie.

§ 4

Koło działa przy Instytucie Zdrowie Publiczne Uczelni i jest zrzeszeniem studentów zainteresowanych tematyką higieny stomatologicznej, opartym na zasadach dobrowolności.

§ 5

Jednym z podstawowych celów działalności Studenckiego Koła Naukowego Higieny Stomatologicznej jest propagowanie i rozszerzanie wiedzy z zakresu higieny stomatologicznej.

§ 6

Koło może przystępować do krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 7

O wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie decyduje Zarząd Koła oraz Opiekunowie Koła.

Rozdział II - Cele i zadania

§ 8

Celem i zadaniem Koła jest:

1) rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów;

2) pogłębianie wiedzy i umiejętności członków Koła w zakresie higieny stomatologicznej;

3) promowanie swej Uczelni;

4) pomoc w zorganizowaniu literatury przedmiotowej i innych środków pomocnych w studiowaniu;

5) rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.

§ 9

Cele, o których mowa w §8 realizowane są poprzez:

1) udział członków Koła w opracowywaniu i prezentowaniu prac naukowych;

2) udział członków Koła w sympozjach, seminariach, konferencjach naukowych w kraju i za granicą;

3) rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą;

4) promowanie kierunku zdrowie Publiczne/Higiena Stomatologiczna przy Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie.

§ 10

Koło do prowadzenia swojej działalności używa strony internetowej oraz skrzynki e-mail’owej podanych w załączniku.

Rozdział III - Członkostwo

§ 11

Członkiem Studenckiego Koła Naukowego Higieny Stomatologicznej może zostać każdy student Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie.

§ 12

Członków Koła dzieli się na:

1) Członków Zwyczajnych;

2) Członków Absolwentów;

3) Członków Honorowych.

§ 13

Ogólne obowiązki każdego Członka Studenckiego Koła Higieny Stomatologicznej

przy Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie:

1) przestrzeganie Statutu Koła;

2) dbanie o dobre imię Koła i popularyzowanie jego idei;

3) aktywne uczestnictwo w pracy Koło;

4) solidne wykonywanie wyznaczonych zadań zarówno indywidualnych jak i grupowych;

5) prowadzenie sprawozdania z wykonywanej akcji;

6) ponoszenie odpowiedzialności finansowej za powierzony sprzęt i ewentualne straty;

7) przestrzeganie przepisów BHP i przeciw pożarowych.

§ 14

Członkostwo Zwyczajne Koła:

1. Nabywa się decyzją Zarządu na wniosek kandydata. Wniosek o przyznanie członkostwa jest rozpatrywany przez Zarząd w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.

2. Zarząd informuje kandydata o podjętej decyzji poprzez doręczenie jej na piśmie.

3. W przypadku decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Koła kandydat ma prawo odwołania się w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna.

4. Członkostwo ustaje:

1) na skutek wykluczenia dokonanego w drodze uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków w przypadku postępowania członka sprzecznego ze statutem Koła, Statutem Uczelni lub w inny sposób naruszający godność studenta Uczelni;

2) na skutek wykreślenia – dokonanego przez Zarząd w przypadku utraty przez członka statusu studenta Uczelni lub na wniosek samego członka z chwilą złożenia wniosku.

5. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w § 14 ust. 1 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

6. Od uchwały Zarządu, o której mowa w § 14 ust. 1 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 15

Członek Zwyczajny ma prawo:

1) brać udział w głosowaniu wyboru bądź odwołania Zarządu Koła;

2) kandydować do Zarządu Koła;

3) korzystać ze sprzętu i pomieszczeń przeznaczonych dla Koła;

4) zgłaszać wnioski i zapytania do Zarządu Koła we wszystkich sprawach dotyczących Koła;

5) kierować akcje organizowane przez Koła lub w nich uczestniczyć;

6) odwoływać się od decyzji Zarządu Koła do opiekuna Koła;

7) brać udział w głosowaniach dotyczących podejmowanych przez Koło działań.

§ 16

Członkiem Absolwentem zostaje każdy student, który zakończył naukę w Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie oraz wykazywał się czynną działalnością na rzecz Koła.

§ 17

Członkostwo Honorowe Koła:

1) nadane zostaje drogą głosowania w terminie wyznaczonym przez Zarząd Koła;

2) propozycje nadania tytułu może wnosić każdy Członek Koła.

§ 18

Członek Honorowy ma prawo:

1) brać udział w zebraniach jako głos doradczy;

2) zgłaszać wnioski i zapytania do Zarządu Koła we wszystkich sprawach dotyczących Koła;

3) korzystać ze sprzętu i pomieszczeń przeznaczonych dla Koła;

4) uczestniczyć w działaniach Koła.

§ 19

Nie przestrzeganie regulaminu lub długotrwałe nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań grozi skreśleniem z listy Członków Studenckiego Koła Higieny Stomatologicznej działającego przy Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie bez możliwości odwołania i powtórnego członkostwa.

Rozdział IV Struktura organizacyjna i władze koła

§ 20

Władzami koła są:

1) Walne Zebranie Członków złożone ze wszystkich Członków Koła.

2) Zarząd składający się z:

a) Przewodniczącego Zarządu;

b) Wiceprzewodniczącego;

c) Sekretarza;

d) Skarbnika.

§ 21

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła.

2. Zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej dwa razy do roku.

3. O terminie oraz porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd informuje Członków z 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Koła.

4. Przewodniczący Zarządu ma obowiązek zwołać Walne Zebranie, jeżeli przynajmniej 10 członków Koła złoży pisemny wniosek w tej sprawie.

5. Walne Zebranie może podejmować decyzje w postaci uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Koła.

6. Uchwały Walnego Zebrania są ogłaszane poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Koła, o której mowa w § 10.

§ 22

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności;

2) uchwalenie regulaminów działania Zarządu;

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu;

4) wybór Przewodniczącego Zarządu i Członków Zarządu;

5) podjęcie uchwały dot. odwołania Zarządu kwalifikowaną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania, w formie uchwały Walnego Zgromadzenia; w takim wypadku przepisy

§ 23 stosuje się odpowiednio;

6) uchwalenie statutu lub jego zmiany;

7) ustalanie wysokości składek członkowskich;

8) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu.

3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Koła (zwykłe quorum), za wyjątkiem spraw personalnych, do których wymagana jest kwalifikowana większość głosów i obecność co najmniej 2/3 członków Koła

4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków realizowane są poprzez podejmowanie uchwał oraz głosowanie.

§ 23

1. Zarząd jest organem wykonawczym Koła, kieruje jego bieżącą działalnością i jednocześnie reprezentuje je w kontaktach na szczeblu wykonawczym.

2. Zarząd jest wybierany w tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie na okres 1 roku nie wcześniej niż w październiku, nie później niż w grudniu.

Kandydatury na stanowiska wymienione w §20 ust. 2 są zgłaszane na konkretne stanowiska. Nowo wybrany Zarząd rozpoczyna pełnienie swoich obowiązków po 14 dniach od dnia wyboru.

3. Ustępujący Zarząd pełni swoje obowiązki do momentu podjęcia czynności przez nowy Zarząd i przekazania mu kompetencji.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.

5. Decyzje Zarządu są podejmowane w obecności co najmniej 3 członków Zarządu zwykłą większością głosów. W wypadku równego rozłożenia głosów, głos Przewodniczącego Zarządu jest decydujący.

6. Decyzje Zarządu są zamieszczane są na stronie internetowej Koła.

7. Podczas obrad Walnego Zebrania, zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów do Zarządu, ustępujący Zarząd składa sprawozdanie z działalności. Każdy z członków Zarządu powinien uzyskać absolutorium za okres swojej działalności w Zarządzie. Absolutorium jest oceną pracy członka Zarządu w zakresie określonym przepisami Koła.

8. Wszystkie wystąpienia Zarządu do władz uczelni lub organów Samorządu Studentów w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni muszą uzyskać aprobatę Walnego Zebrania oraz Opiekunów Koła.

9. Uchwały Zarządu wchodzą w życie nie wcześniej niż 14 dni po uchwaleniu.

10. Nowo wybrany Zarząd jest obowiązany przedstawić plan działania na okres bieżącej kadencji w ciągu miesiąca od chwili wyboru.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należą:

1) kierowanie i koordynowanie pracy Koła i współpracy z innymi organizacjami;

2) podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich;

3) prowadzenie ewidencji członków;

4) przedstawienie projektów zmian w Statucie Koła;

5) opracowanie i realizacja planów związanych z działalności Koła;

6) przedstawienie corocznego sprawozdania z działalności Koła;

7) prowadzenie gospodarki finansowej Koła;

8) reprezentowanie Koła;

9) wysuwanie kandydatur na Członków Honorowych.

§ 25

Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu wybierani są w tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków.

§ 26

Przewodniczącym może zostać każdy Członek Koła.

§ 27

Wiceprzewodniczącym może zostać każdy Członek Koła.

§ 28

Sekretarzem może zostać każdy Członek Koła.

§ 29

Skarbnikiem może zostać każdy Członek Koła.

§ 30

Do obowiązków i kompetencji Przewodniczącego należą:

1) reprezentowanie Koła;

2) odpowiedzialne kierowanie pracami Koła;

3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;

4) dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Koła;

5) występowanie w imieniu Koła na wszystkich oficjalnych spotkaniach.

§ 31

Przewodniczącego w wykonywaniu obowiązków i kompetencji wspiera Wiceprzewodniczący.

§ 32 Do obowiązków i kompetencji Sekretarza należą:

1) prowadzenie dokumentacji biurowej Koła (w tym korespondencji);

2) prowadzenie listy członków Koła;

3) sporządzanie protokołów z zebrań Zarządu Koła;

4) sporządzanie protokołów ze spotkań Koła.

§ 33

Do obowiązków i kompetencji Skarbnika należą:

1) prowadzenie nadzoru nad finansami Koła (w tym składkami);

2) prowadzenie dokumentacji finansowej Koła;

3) rozliczanie finansowych przedsięwzięć Koła z pomocą Opiekunów Koła.

§ 34

1. Opiekunowie koła działają jako Organ Doradczy, reprezentują Koło wobec kadry naukowej Collegium Masoviense oraz administracji Uczelni.

2. Opinia Opiekunów Koła w sprawie podejmowani ważnych decyzji oraz ustalania planu pracy na rok akademicki jest wiążąca dla Zarządu Koła.

3. Opiekunowie uwiarygadniają decyzje Koła poprzez sygnowanie dokumentów własnymi podpisami.

4. Opiekunowie Koła mają prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z prawem głosu jak Członkowie Zwyczajni.

Rozdział V - Finansowanie działalności Koła

§ 35

1. Wszystkie potrzeby są finansowane ze środków otrzymywanych od Uczelni bądź ze środków własnych Koła.

2. Źródła środków własnych Koła to:

1) składki członkowskie – wysokość składek ustalana jest na pierwszym Walnym Zebraniu w każdym roku akademickim. Zobowiązani do uiszczenia składek członkowskich są Członkowie Zwyczajni oraz Członkowie Absolwenci;

2) pieniądze przekazane Kołu przez inne podmioty na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Collegium Masoviense – Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie z innymi podmiotami;

3) dotacje fundacji i innych organizacji;

4) darowizny;

5) inne.

Rozdział VI - Przepisy Końcowe

§ 36

1. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych przez niniejszy Status mają zastosowanie wewnętrzne przepisy Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie oraz regulacje prawne Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora bądź Prorektora Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem Uczelni lub gdy naruszają interes Uczelni.

3. Zawiesić obowiązywanie postanowień niniejszego statutu może tylko Rektor bądź Prorektor Uczelni.

§37

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem ostatecznego zatwierdzenia go przez odpowiednie Władze Uczelni oraz po przyjęciu go przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków Koła.

Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego

Ogólne informacje o kole naukowym Ratownictwa Medycznego

Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego jest organizacją studencką działającą w ramach Instytutu Ratownictwa Medycznego Collegium Masoviense - Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie. Koło naukowe zrzesza najbardziej aktywnych studentów Wydziału Medycznego, którzy są zainteresowani pogłębianiem wiedzy i pracą naukową w zakresie nauk medycznych, w szczególności ratownictwa medycznego.

Opiekunami Naukowymi Studenckiego Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego są pracownicy dydaktyczni Uczelni:

 • dr Piotr Leszczyński (kontakt: piotr.leszczynski@cm.edu.pl)
 • Celem działalności Koła jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności jego Członków poprzez:

  1. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań naukowych w dziedzinie medycyny ze szczególnym uwzględnieniem specjalności medycyny ratunkowej i katastrof oraz anestezjologii i intensywnej terapii.
  2. Udział Członków i Współpracowników w opracowywaniu i przedstawianiu prac naukowych w zakresie działalności Koła.
  3. Czynne uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, seminariach, zjazdach poświęconych tematyce działalności Koła.
  4. Opracowywanie materiałów edukacyjnych objętych tematyką działalności Koła.
  5. Udział w pracach badawczych i usługowych prowadzonych przez Instytut Ratownictwa Medycznego oraz inne jednostki organizacyjne Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie.
  6. Doskonalenie wiedzy i umiejętności praktycznych Członków i Współpracowników Koła.
  7. Zabezpieczenie medyczne imprez organizowanych przez Samorząd Studentów Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu.
  9. Kreowanie wizerunku absolwenta kierunku ratownictwo medyczne na rynku pracy.
  10. Rozwój osobisty Członków i Współpracowników Koła.
  11. Organizowanie pokazów ratownictwa medycznego.

  Dla osiągnięcia celów działalności Studenckiego Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego realizowane są następujące działania polegające na:

  1. spotkaniach z pracownikami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi,
  2. uczestnictwie w sympozjach, konferencjach i sesjach naukowych,
  3. przeprowadzanie zleconych badań,
  4. spotkaniach naukowych i dyskusjach,
  5. organizowaniu konferencji naukowych,
  6. organizowaniu sympozjów Studenckich Kół Naukowych.

  Struktura KOŁA
  Zarząd główny koła: w roku akademickim 2011/2012 wybrany podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 31.03.2012:
  1. Przewodnicząca: Katarzyna Wilewska
  2. Zastępca Przewodniczącego: Joanna Jadczak
  3. Sekretarz: Elżbieta Karaban
  4. Skarbnik: Marcin Kowalski

  Regulamin koła Ratownictwa Medycznego
  Rozdział 1 - Postanowienia Ogólne

  § 1
  Na podstawie art. 204 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. „Prawo o szkolnictwie wyższym’’ tworzy się uczelniana organizację Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego, zwaną dalej kołem.
  § 2
  Pełna nazwa koła brzmi: Studenckie Koło Naukowe Ratownictwa Medycznego Collegium Masoviense. Przyjętym i akceptowanym skrótem tej nazwy jest: SKNRM CM.
  § 3
  Siedzibą koła jest wydział Medyczny Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu, mieszczącej się przy ulicy G. Narutowicza 35 w Żyrardowie.
  § 4
  Koło działa przy Instytucie Ratownictwa Medycznego Uczelni i jest zrzeszeniem studentów zainteresowanych tematyką ratownictwa medycznego, opartym na zasadach dobrowolności.
  § 5
  Jednym z podstawowych celów działalności Studenckiego Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego jest propagowanie i rozszerzanie wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego.
  § 6
  Koło może przystępować do krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
  § 7
  O wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie decyduje Zarząd Koła oraz Opiekunowie Koła.

  Rozdział II - Cele i zadania

  § 8
  Celem i zadaniem Koła jest:
  1) rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów;
  2) pogłębianie wiedzy i umiejętności członków Koła w zakresie medycyny ratunkowej;
  3) promowanie swej Uczelni;
  4) pomoc w zorganizowaniu do literatury przedmiotowej i innych środków pomocnych w studiowaniu;
  5) rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.
  § 9
  Cele, o których mowa w §8 realizowane są poprzez:
  1) udział członków Koła w opracowywaniu i prezentowaniu prac naukowych;
  2) udział członków Koła w sympozjach, seminariach, konferencjach naukowych w kraju i za granicą;
  3) organizowanie pozoracji, pokazów ratowniczych oraz zawodów ratowniczych;
  4) rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą;
  5) promowanie kierunku Ratownictwo Medyczne przy Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie.
  § 10
  Koło do prowadzenia swojej działalności używa strony internetowej oraz skrzynki e-mail’owej podanych w załączniku.

  Rozdział III - Członkostwo

  § 11
  Członkiem Studenckiego Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego może zostać każdy student Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie.
  § 12
  Członków Koła dzieli się na:
  1) Członków Zwyczajnych;
  2) Członków Absolwentów;
  3) Członków Honorowych.
  § 13
  Ogólne obowiązki każdego Członka Studenckiego Koła Ratownictwa Medycznego przy Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie:
  1) przestrzeganie Statutu Koła;
  2) dbanie o dobre imię Koła i popularyzowanie jego idei;
  3) aktywne uczestnictwo w pracy Koło;
  4) solidne wykonywanie wyznaczonych zadań zarówno indywidualnych jak i grupowych;
  5) prowadzenie sprawozdania z wykonywanej akcji;
  6) ponoszenie odpowiedzialności finansowej za powierzony sprzęt i ewentualne straty;
  7) przestrzeganie przepisów BHP i przeciw pożarowych.
  § 14
  Członkostwo Zwyczajne Koła:
  1. Nabywa się decyzją Zarządu na wniosek kandydata. Wniosek o przyznanie członkostwa jest rozpatrywany przez Zarząd w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.
  2. Zarząd informuje kandydata o podjętej decyzji poprzez doręczenie jej na piśmie.
  3. W przypadku decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Koła kandydat ma prawo odwołania się w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna.
  4. Członkostwo ustaje:
  1) na skutek wykluczenia dokonanego w drodze uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków w przypadku postępowania członka sprzecznego ze statutem Koła, Statutem Uczelni lub w inny sposób naruszający godność studenta Uczelni;
  2) na skutek wykreślenia – dokonanego przez Zarząd w przypadku utraty przez członka statusu studenta Uczelni lub na wniosek samego członka z chwilą złożenia wniosku.
  5. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w § 14 ust. 1 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
  6. Od uchwały Zarządu, o której mowa w § 14 ust. 1 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
  § 15
  Członek Zwyczajny ma prawo:
  1) brać udział w głosowaniu wyboru bądź odwołania Zarządu Koła;
  2) kandydować do Zarządu Koła;
  3) korzystać ze sprzętu i pomieszczeń przeznaczonych dla Koła;
  4) zgłaszać wnioski i zapytania do Zarządu Koła we wszystkich sprawach dotyczących Koła;
  5) kierować akcje organizowane przez Koła lub w nich uczestniczyć;
  6) odwoływać się od decyzji Zarządu Koła do opiekuna Koła;
  7) brać udział w głosowaniach dotyczących podejmowanych przez Koło działań.
  § 16
  Członkiem Absolwentem zostaje każdy student, który zakończył naukę w Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie oraz wykazywał się czynną działalnością na rzecz Koła.
  § 17
  Członkostwo Honorowe Koła:
  1) nadane zostaje drogą głosowania w terminie wyznaczonym przez Zarząd Koła;
  2) propozycje nadania tytułu może wnosić każdy Członek Koła.
  § 18
  Członek Honorowy ma prawo:
  1) brać udział w zebraniach jako głos doradczy;
  2) zgłaszać wnioski i zapytania do Zarządu Koła we wszystkich sprawach dotyczących Koła;
  3) korzystać ze sprzętu i pomieszczeń przeznaczonych dla Koła;
  4) uczestniczyć w działaniach Koła.
  § 19
  Nie przestrzeganie regulaminu lub długotrwałe nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań grozi skreśleniem z listy Członków Studenckiego Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego działającego przy Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie bez możliwości odwołania i powtórnego członkostwa.

  Rozdział IV Struktura organizacyjna i władze koła

  § 20
  Władzami koła są:
  1) Walne Zebranie Członków złożone ze wszystkich Członków Koła.
  2) Zarząd składający się z:
  a) Przewodniczącego Zarządu;
  b) Wiceprzewodniczącego;
  c) Sekretarza;
  d) Skarbnika.
  § 21
  1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła.
  2. Zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej dwa razy do roku.
  3. O terminie oraz porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd informuje Członków z 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Koła.
  4. Przewodniczący Zarządu ma obowiązek zwołać Walne Zebranie, jeżeli przynajmniej 10 członków Koła złoży pisemny wniosek w tej sprawie.
  5. Walne Zebranie może podejmować decyzje w postaci uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Koła.
  6. Uchwały Walnego Zebrania są ogłaszane poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Koła, o której mowa w § 10.
  § 22
  1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
  1) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności;
  2) uchwalenie regulaminów działania Zarządu;
  3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu;
  4) wybór Przewodniczącego Zarządu i Członków Zarządu;
  5) podjęcie uchwały dot. odwołania Zarządu kwalifikowaną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania, w formie uchwały Walnego Zgromadzenia; w takim wypadku przepisy § 23 stosuje się odpowiednio;
  6) uchwalenie statutu lub jego zmiany;
  7) ustalanie wysokości składek członkowskich;
  8) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
  2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu.
  3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Koła (zwykłe quorum), za wyjątkiem spraw personalnych, do których wymagana jest kwalifikowana większość głosów i obecność co najmniej 2/3 członków Koła
  4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków realizowane są poprzez podejmowanie uchwał oraz głosowanie.
  § 23
  1. Zarząd jest organem wykonawczym Koła, kieruje jego bieżącą działalnością i jednocześnie reprezentuje je w kontaktach na szczeblu wykonawczym.
  2. Zarząd jest wybierany w tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie na okres 1 roku nie wcześniej niż w październiku, nie później niż w grudniu.
  Kandydatury na stanowiska wymienione w §20 ust. 2 są zgłaszane na konkretne stanowiska. Nowo wybrany Zarząd rozpoczyna pełnienie swoich obowiązków po 14 dniach od dnia wyboru.
  3. Ustępujący Zarząd pełni swoje obowiązki do momentu podjęcia czynności przez nowy Zarząd i przekazania mu kompetencji.
  4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.
  5. Decyzje Zarządu są podejmowane w obecności co najmniej 3 członków Zarządu zwykłą większością głosów. W wypadku równego rozłożenia głosów, głos Przewodniczącego Zarządu jest decydujący.
  6. Decyzje Zarządu są zamieszczane są na stronie internetowej Koła.
  7. Podczas obrad Walnego Zebrania, zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów do Zarządu, ustępujący Zarząd składa sprawozdanie z działalności. Każdy z członków Zarządu powinien uzyskać absolutorium za okres swojej działalności w Zarządzie. Absolutorium jest oceną pracy członka Zarządu w zakresie określonym przepisami Koła.
  8. Wszystkie wystąpienia Zarządu do władz uczelni lub organów Samorządu Studentów w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni muszą uzyskać aprobatę Walnego Zebrania oraz Opiekunów Koła.
  9. Uchwały Zarządu wchodzą w życie nie wcześniej niż 14 dni po uchwaleniu.
  10. Nowo wybrany Zarząd jest obowiązany przedstawić plan działania na okres bieżącej kadencji w ciągu miesiąca od chwili wyboru.
  § 24
  Do kompetencji Zarządu należą:
  1) kierowanie i koordynowanie pracy Koła i współpracy z innymi organizacjami;
  2) podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich;
  3) prowadzenie ewidencji członków;
  4) przedstawienie projektów zmian w Statucie Koła;
  5) opracowanie i realizacja planów związanych z działalności Koła;
  6) przedstawienie corocznego sprawozdania z działalności Koła;
  7) prowadzenie gospodarki finansowej Koła;
  8) reprezentowanie Koła;
  9) wysuwanie kandydatur na Członków Honorowych.
  § 25
  Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu wybierani są w tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków.
  § 26
  Przewodniczącym może zostać każdy Członek Koła.
  § 27
  Wiceprzewodniczącym może zostać każdy Członek Koła.
  § 28
  Sekretarzem może zostać każdy Członek Koła.
  § 29
  Skarbnikiem może zostać każdy Członek Koła.
  § 30
  Do obowiązków i kompetencji Przewodniczącego należą:
  1) reprezentowanie Koła;
  2) odpowiedzialne kierowanie pracami Koła;
  3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
  4) dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Koła;
  5) występowanie w imieniu Koła na wszystkich oficjalnych spotkaniach.
  § 31
  Przewodniczącego w wykonywaniu obowiązków i kompetencji wspiera Wiceprzewodniczący.
  § 32 Do obowiązków i kompetencji Sekretarza należą:
  1) prowadzenie dokumentacji biurowej Koła (w tym korespondencji);
  2) prowadzenie listy członków Koła;
  3) sporządzanie protokołów z zebrań Zarządu Koła;
  4) sporządzanie protokołów ze spotkań Koła.
  § 33
  Do obowiązków i kompetencji Skarbnika należą:
  1) prowadzenie nadzoru nad finansami Koła (w tym składkami);
  2) prowadzenie dokumentacji finansowej Koła;
  3) rozliczanie finansowych przedsięwzięć Koła z pomocą Opiekunów Koła.
  § 34
  1. Opiekunowie koła działają jako Organ Doradczy, reprezentują Koło wobec kadry naukowej Collegium Masoviense oraz administracji Uczelni.
  2. Opinia Opiekunów Koła w sprawie podejmowani ważnych decyzji oraz ustalania planu pracy na rok akademicki jest wiążąca dla Zarządu Koła.
  3. Opiekunowie uwiarygadniają decyzje Koła poprzez sygnowanie dokumentów własnymi podpisami.
  4. Opiekunowie Koła mają prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z prawem głosu jak Członkowie Zwyczajni.

  Rozdział V - Finansowanie działalności Koła

  § 35
  1. Wszystkie potrzeby są finansowane ze środków otrzymywanych od Uczelni bądź ze środków własnych Koła.
  2. Źródła środków własnych Koła to:
  1) składki członkowskie – wysokość składek ustalana jest na pierwszym Walnym Zebraniu w każdym roku akademickim. Zobowiązani do uiszczenia składek członkowskich są Członkowie Zwyczajni oraz Członkowie Absolwenci;
  2) pieniądze przekazane Kołu przez inne podmioty na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Collegium Masoviense – Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie z innymi podmiotami;
  3) dotacje fundacji i innych organizacji;
  4) darowizny;
  5) inne.

  Rozdział VI - Przepisy Końcowe


  § 36
  1. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych przez niniejszy Status mają zastosowanie wewnętrzne przepisy Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie oraz regulacje prawne Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora bądź Prorektora Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem Uczelni lub gdy naruszają interes Uczelni.
  3. Zawiesić obowiązywanie postanowień niniejszego statutu może tylko Rektor bądź Prorektor Uczelni.
  §37
  Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem ostatecznego zatwierdzenia go przez odpowiednie Władze Uczelni oraz po przyjęciu go przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków Koła.

  Załącznik nr 1
  Wzór Logo Studenckiego Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego

  Załącznik nr 2
  Adres e-mail Studenckiego Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego

  SKN_RM@cm.edu.pl

  SKNRM_CM@cm.edu.pl


  Adres strony www.cm.edu.pl zakładka Studenci, Koła Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe Mediacji

  Ogólne informacje o Kole Naukowym Mediacji


  Studenckie Koło Naukowe Mediacji jest organizacją studencką działającą w ramach Instytutu Mediacyjnego Collegium Masoviense- Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie. Koło naukowe zrzesza najbardziej aktywnych studentów Wydziału Medycznego, którzy są zainteresowani pogłębianiem wiedzy i pracą naukową w zakresie mediacji, negocjacji oraz skutecznej komunikacji.

  Opiekunem Naukowymi Studenckiego Koła Naukowego Mediacji jest pracownik dydaktyczny Uczelni:
  dr Izabela Balińska (kontakt: izabalinska@cm.edu.pl)

  I. Celem działalności Koła jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności jego Członków poprzez:
  1. Dostarczenie studentom wiedzy teoretycznej i użytkowej dotyczącej psychologii procesów negocjacyjnych.
  2. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań naukowych w dziedzinie komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem specjalności mediacyjnych i negocjacyjnych.
  3. Udział Członków i Współpracowników w opracowywaniu i przedstawianiu prac naukowych w zakresie działalności Koła.
  4. Czynne uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, seminariach, zjazdach poświęconych tematyce działalności Koła.
  5. Opracowywanie materiałów edukacyjnych objętych tematyką działalności Koła.
  6. Udział w pracach badawczych i usługowych prowadzonych przez Instytut Mediacji oraz inne jednostki organizacyjne Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie.
  7. Doskonalenie wiedzy i umiejętności praktycznych Członków i Współpracowników Koła.
  8. Czynne angażowanie się w pracach placówek konsultacyjnych interwencji kryzysowej.
  9. Stworzenie placówki interwencji kryzysowej przy Collegium Masoviense- Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie.
  10. Rozwój osobisty Członków i Współpracowników Koła.

  II. Dla osiągnięcia celów działalności Studenckiego Koła Naukowego Mediatorów realizowane są następujące działania polegające na:
  1. spotkaniach z pracownikami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi,
  2. uczestnictwie w sympozjach, konferencjach i sesjach naukowych,
  3. przeprowadzanie zleconych badań,
  4. spotkaniach naukowych i dyskusjach,
  5. organizowaniu konferencji naukowych,
  6. organizowaniu sympozjów naukowych Studenckich Kół Naukowych.

  III. Struktura Studenckiego Koła Naukowego Mediacji.
  ZARZĄD GŁÓWNY KOŁA w roku akademickim 2011/2012 wybrany podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 31.03.2012 to:
  1. Przewodnicząca:
  2. Zastępca Przewodniczącego:
  3. Sekretarz:
  4. Skarbnik:

  Regulamin koła
  Rozdział 1
  Postanowienia Ogólne

  § 1
  Na podstawie art. 204 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. „Prawo o szkolnictwie wyższym’’ tworzy się uczelniana organizację Studenckie Koło Naukowe Mediacji, zwaną dalej kołem.
  § 2
  Pełna nazwa koła brzmi: Studenckie Koło Naukowe Mediacji Collegium Masoviense. Przyjętym i akceptowanym skrótem tej nazwy jest: SKNM CM.
  § 3
  Siedzibą koła jest wydział Medyczny Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu, mieszczącej się przy ulicy G. Narutowicza 35 w Żyrardowie.
  § 4
  Koło działa przy Instytucie Mediacji uczelni i jest zrzeszeniem studentów zainteresowanych tematyką mediacji, negocjacji i komunikacji, opartym na zasadach dobrowolności.
  §5
  Jednym z podstawowych celów działalności Studenckiego Koła Naukowego Mediacji jest propagowanie i rozszerzanie wiedzy z zakresu psychologii komunikacji w szczególności mediacji i negocjacji.
  § 6
  Koło może przystępować do krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
  § 7
  O wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie decyduje Zarząd Koła oraz Opiekunowie Koła.

  Rozdział 2
  Cele i zadania

  § 8
  Celem i zadaniem Koła jest:
  1) rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów;
  2) dostarczenie studentom wiedzy teoretycznej i użytkowej dotyczącej psychologii procesów negocjacyjnych
  3) pogłębianie wiedzy i umiejętności członków Koła w zakresie mediacji, negocjacji, a w szczególności interwencji kryzysowych;
  4) promowanie swej Uczelni;
  5) pomoc w zorganizowaniu do literatury przedmiotowej i innych środków pomocnych w studiowaniu;
  6) rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.
  § 9
  Cele, o których mowa w §8 realizowane są poprzez:
  1) udział członków Koła w opracowywaniu i prezentowaniu prac naukowych;
  2) udział członków Koła w sympozjach, seminariach, konferencjach naukowych w kraju i za granicą;
  3) stworzenie placówki interwencji kryzysowej przy Collegium Masoviense- Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie.
  4) rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą;
  5) czynne angażowanie się w pracach placówek konsultacyjnych interwencji kryzysowej
  6) promowanie kierunku Ratownictwo Medyczne przy Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie.
  § 10
  Koło do prowadzenia swojej działalności używa strony internetowej oraz skrzynki e-mail’owej podanych w załączniku.

  Rozdział 3
  Członkostwo

  § 11
  Członkiem Studenckiego Koła Naukowego Mediacji może zostać każdy student Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie.
  § 12
  Członków Koła dzieli się na:
  1) Członków Zwyczajnych;
  2) Członków Absolwentów;
  3) Członków Honorowych.
  § 13
  Ogólne obowiązki każdego Członka Studenckiego Koła Mediatorów przy Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie:
  1) przestrzeganie Statutu Koła;
  2) dbanie o dobre imię Koła i popularyzowanie jego idei;
  3) aktywne uczestnictwo w pracy Koło;
  4) solidne wykonywanie wyznaczonych zadań zarówno indywidualnych jak i grupowych;
  5) prowadzenie sprawozdania z wykonywanej akcji;
  6) ponoszenie odpowiedzialności finansowej za powierzony sprzęt i ewentualne straty;
  7) przestrzeganie przepisów BHP i przeciw pożarowych.
  § 14
  Członkostwo Zwyczajne Koła:
  1. Nabywa się decyzją Zarządu na wniosek kandydata. Wniosek o przyznanie członkostwa jest rozpatrywany przez Zarząd w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.
  2. Zarząd informuje kandydata o podjętej decyzji poprzez doręczenie jej na piśmie.
  3. W przypadku decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Koła kandydat ma prawo odwołania się w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna.
  4. Członkostwo ustaje:
  1) na skutek wykluczenia dokonanego w drodze uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków w przypadku postępowania członka sprzecznego ze statutem Koła, Statutem Uczelni lub w inny sposób naruszający godność studenta Uczelni;
  2) na skutek wykreślenia – dokonanego przez Zarząd w przypadku utraty przez członka statusu studenta Uczelni lub na wniosek samego członka z chwilą złożenia wniosku.
  5. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w § 14 ust. 1 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
  6. Od uchwały Zarządu, o której mowa w § 14 ust. 1 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
  § 15
  Członek Zwyczajny ma prawo:
  1) brać udział w głosowaniu wyboru bądź odwołania Zarządu Koła;
  2) kandydować do Zarządu Koła;
  3) korzystać ze sprzętu i pomieszczeń przeznaczonych dla Koła;
  4) zgłaszać wnioski i zapytania do Zarządu Koła we wszystkich sprawach dotyczących Koła;
  5) kierować akcje organizowane przez Koła lub w nich uczestniczyć;
  6) odwoływać się od decyzji Zarządu Koła do opiekuna Koła;
  7) brać udział w głosowaniach dotyczących podejmowanych przez Koło działań.
  § 16
  Członkiem Absolwentem zostaje każdy student, który zakończył naukę w Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie oraz wykazywał się czynną działalnością na rzecz Koła.
  § 17
  Członkostwo Honorowe Koła:
  1) nadane zostaje drogą głosowania w terminie wyznaczonym przez Zarząd Koła;
  2) propozycje nadania tytułu może wnosić każdy Członek Koła.
  § 18
  Członek Honorowy ma prawo:
  1) brać udział w zebraniach jako głos doradczy;
  2) zgłaszać wnioski i zapytania do Zarządu Koła we wszystkich sprawach dotyczących Koła;
  3) korzystać ze sprzętu i pomieszczeń przeznaczonych dla Koła;
  4) uczestniczyć w działaniach Koła.
  § 19
  Nie przestrzeganie regulaminu lub długotrwałe nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań grozi skreśleniem z listy Członków Studenckiego Koła Naukowego Mediacji działającego przy Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie bez możliwości odwołania i powtórnego członkostwa.

  Rozdział 4
  Struktura organizacyjna i władze koła

  Władzami koła są:
  1) Walne Zebranie Członków złożone ze wszystkich Członków Koła.
  2) Zarząd składający się z:
  a) Przewodniczącego Zarządu;
  b) Wiceprzewodniczącego;
  c) Sekretarza;
  d) Skarbnika.
  § 21
  1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła.
  2. Zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej dwa razy do roku.
  3. O terminie oraz porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd informuje Członków z 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Koła.
  4. Przewodniczący Zarządu ma obowiązek zwołać Walne Zebranie, jeżeli przynajmniej 10 członków Koła złoży pisemny wniosek w tej sprawie.
  5. Walne Zebranie może podejmować decyzje w postaci uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Koła.
  6. Uchwały Walnego Zebrania są ogłaszane poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Koła, o której mowa w § 10.
  § 22
  1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
  1) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności;
  2) uchwalenie regulaminów działania Zarządu;
  3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu;
  4) wybór Przewodniczącego Zarządu i Członków Zarządu;
  5) podjęcie uchwały dot. odwołania Zarządu kwalifikowaną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania, w formie uchwały Walnego Zgromadzenia; w takim wypadku przepisy § 23 stosuje się odpowiednio;
  6) uchwalenie statutu lub jego zmiany;
  7) ustalanie wysokości składek członkowskich;
  8) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
  2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu.
  3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Koła (zwykłe quorum), za wyjątkiem spraw personalnych, do których wymagana jest kwalifikowana większość głosów i obecność co najmniej 2/3 członków Koła
  4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków realizowane są poprzez podejmowanie uchwał oraz głosowanie.
  § 23
  1. Zarząd jest organem wykonawczym Koła, kieruje jego bieżącą działalnością i jednocześnie reprezentuje je w kontaktach na szczeblu wykonawczym.
  2. Zarząd jest wybierany w tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie na okres 1 roku nie wcześniej niż w październiku, nie później niż w grudniu. Kandydatury na stanowiska wymienione w §20 ust. 2 są zgłaszane na konkretne stanowiska. Nowo wybrany Zarząd rozpoczyna pełnienie swoich obowiązków po 14 dniach od dnia wyboru.
  3. Ustępujący Zarząd pełni swoje obowiązki do momentu podjęcia czynności przez nowy Zarząd i przekazania mu kompetencji.
  4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.
  5. Decyzje Zarządu są podejmowane w obecności co najmniej 3 członków Zarządu zwykłą większością głosów. W wypadku równego rozłożenia głosów, głos Przewodniczącego Zarządu jest decydujący.
  6. Decyzje Zarządu są zamieszczane są na stronie internetowej Koła.
  7. Podczas obrad Walnego Zebrania, zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów do Zarządu, ustępujący Zarząd składa sprawozdanie z działalności. Każdy z członków Zarządu powinien uzyskać absolutorium za okres swojej działalności w Zarządzie. Absolutorium jest oceną pracy członka Zarządu w zakresie określonym przepisami Koła.
  8. Wszystkie wystąpienia Zarządu do władz uczelni lub organów Samorządu Studentów w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni muszą uzyskać aprobatę Walnego Zebrania oraz Opiekunów Koła.
  9. Uchwały Zarządu wchodzą w życie nie wcześniej niż 14 dni po uchwaleniu.
  10. Nowo wybrany Zarząd jest obowiązany przedstawić plan działania na okres bieżącej kadencji w ciągu miesiąca od chwili wyboru.
  § 24
  Do kompetencji Zarządu należą:
  1) kierowanie i koordynowanie pracy Koła i współpracy z innymi organizacjami;
  2) podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich;
  3) prowadzenie ewidencji członków;
  4) przedstawienie projektów zmian w Statucie Koła;
  5) opracowanie i realizacja planów związanych z działalności Koła;
  6) przedstawienie corocznego sprawozdania z działalności Koła;
  7) prowadzenie gospodarki finansowej Koła;
  8) reprezentowanie Koła;
  9) wysuwanie kandydatur na Członków Honorowych.
  § 25
  Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu wybierani są w tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków.
  § 26
  Przewodniczącym może zostać każdy Członek Koła.
  § 27
  Wiceprzewodniczącym może zostać każdy Członek Koła.
  § 28
  Sekretarzem może zostać każdy Członek Koła.
  § 29
  Skarbnikiem może zostać każdy Członek Koła.
  § 30
  Do obowiązków i kompetencji Przewodniczącego należą:
  1) reprezentowanie Koła;
  2) odpowiedzialne kierowanie pracami Koła;
  3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
  4) dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Koła;
  5) występowanie w imieniu Koła na wszystkich oficjalnych spotkaniach.
  § 31
  Przewodniczącego w wykonywaniu obowiązków i kompetencji wspiera Wiceprzewodniczący.
  § 32 Do obowiązków i kompetencji Sekretarza należą: 1) prowadzenie dokumentacji biurowej Koła (w tym korespondencji); 2) prowadzenie listy członków Koła; 3) sporządzanie protokołów z zebrań Zarządu Koła; 4) sporządzanie protokołów ze spotkań Koła. § 33
  Do obowiązków i kompetencji Skarbnika należą:
  1) prowadzenie nadzoru nad finansami Koła (w tym składkami);
  2) prowadzenie dokumentacji finansowej Koła;
  3) rozliczanie finansowych przedsięwzięć Koła z pomocą Opiekunów Koła.
  § 34
  1. Opiekunowie koła działają jako Organ Doradczy, reprezentują Koło wobec kadry naukowej Collegium Masoviense oraz administracji Uczelni.
  2. Opinia Opiekunów Koła w sprawie podejmowani ważnych decyzji oraz ustalania planu pracy na rok akademicki jest wiążąca dla Zarządu Koła.
  3. Opiekunowie uwiarygadniają decyzje Koła poprzez sygnowanie dokumentów własnymi podpisami.
  4. Opiekunowie Koła mają prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z prawem głosu jak Członkowie Zwyczajni.

  Rozdział 5
  Finansowanie działalności koła

  § 35
  1. Wszystkie potrzeby są finansowane ze środków otrzymywanych od Uczelni bądź ze środków własnych Koła.
  2. Źródła środków własnych Koła to:
  1) składki członkowskie – wysokość składek ustalana jest na pierwszym Walnym Zebraniu w każdym roku akademickim. Zobowiązani do uiszczenia składek członkowskich są Członkowie Zwyczajni oraz Członkowie Absolwenci;
  2) pieniądze przekazane Kołu przez inne podmioty na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Collegium Masoviense – Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie z innymi podmiotami;
  3) dotacje fundacji i innych organizacji;
  4) darowizny;
  5) inne.

  Rozdział 6
  Przepisy końcowe

  § 36
  1. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych przez niniejszy Status mają zastosowanie wewnętrzne przepisy Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie oraz regulacje prawne Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora bądź Prorektora Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem Uczelni lub gdy naruszają interes Uczelni.
  3. Zawiesić obowiązywanie postanowień niniejszego statutu może tylko Rektor bądź Prorektor Uczelni.

  § 37
  Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem ostatecznego zatwierdzenia go przez odpowiednie Władze Uczelni oraz po przyjęciu go przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków Koła.

  Studenckie Koło Sztuki Samoobrony

  Program zajęć dydaktycznych Studenckiego Koła Samoobrony

  Opracował: Rafał Opala


  I. CELE ZAJĘĆ ORGANIZOWNYCH W RAMACH STUDENCKIEGO KOŁA SAMOOBRONY
  1. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań naukowych w dziedzinie medycyny ze szczególnym uwzględnieniem specjalności medycyny ratunkowej i katastrof oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

  Głównymi celami zajęć organizowanych w ramach studenckiego koła samoobrony są:
  • nabycie przez uczestników podstawowych, praktycznych umiejętności w zakresie stosowania technik obrony i ataku,
  • nabycie praktycznych umiejętności stosowania technik obrony w sytuacjach realnego zagrożenia w szczególności w małych pomieszczeniach,
  • zapoznanie się realnymi technikami ataku,
  • praktyczne zapoznanie ich z proponowanymi przez ustawodawcę środkami przymusu bezpośredniego dla ratowników medycznych. .

  II. WARUNKI OGÓLNE
  a. uczestnikiem zajęć może być osoba spełniająca wymogi Regulaminu Koła.
  b. podstawowe zabezpieczenie medyczne zajęć ze względu na specyfikę uczelni zapewnia uczestnicy, w szczególność dyplomowani ratownicy medyczni.
  w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej specjalistycznej pomocy medycznej będzie ona wzywana na zasadach ogólnie przyjętych.
  c. instruktor ma prawo do prowadzenia w trakcie zajęć testów i ćwiczeń sytuacyjnych.
  d. instruktor ma prawo dowolnego doboru metod i ćwiczeń szkoleniowych dla osiągnięcia jak najlepszego celu szkoleniowego z uwzględnieniem bezpieczeństwa uczestników jak również ich poziomu wyszkolenia.
  e. instruktor każdorazowo sporządza listę obecności uczestników, która jest jednocześnie kartą zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa jak również z instruktarzem.
  f. planowany termin rozpoczęcia kursu to kwiecień 2012.

  III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
  a. uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń instruktora.
  b. uczestnicy wykonują wszystkie ćwiczenia i techniki w sposób opisany i/lub pokazany przez instruktora.
  c. w przypadku nie stosowania się przez uczestnika do poleceń prowadzącego lub narażenia zdrowia lub życia własnego albo osób trzecich, prowadzący ma prawo usunąć uczestnika z zajęć, a w szczególnie drastycznych przypadkach z koła.
  d. uczestnicy, wobec których istnieje podejrzenie, że mogą znajdować się pod wpływem alkoholu nie będą dopuszczeni do zajęć lub zostaną z nich usunięci.
  e. uczestnik który spóźni się na zajęcia powyżej 10 min nie może w nich uczestniczyć.

  IV. TEMATYKA ZAJĘĆ
  a. postawy ciała wykorzystywane w samoobronie oraz psychologiczne aspekty samoobrony
  b. wykorzystanie wrażliwych punktów ciała oraz reakcji instynktownych w samoobronie
  c. podstawowe uderzenia i kopnięcia
  d. obrona przed chwytami (za ubranie, włosy)
  e. obrona przed obchwytami
  f. obrona przez atakiem pałką
  g. techniki przeżycia atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia (nóż, „tulipan” itp.)
  h. podstawowe techniki obrony i ataku w parterze
  i. środki przymusu bezpośredniego dla ratowników medycznych przewidziane w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia,
  j. techniki obrony w miejscach szczególnie niebezpiecznych (publiczne toalety, winda, klatka schodowa itp.)
  k. ćwiczenia sytuacyjne i testowe

  V. WYMIAR CZASOWY ZAJĘĆ ORAZ ICH CHARAKTER
  a. zajęcia prowadzone są cyklicznie w każdym miesiącu roku akademickiego.
  b. pojedyncza jednostka treningowa przewidziana jest na około 120 min.
  c. zajęcia prowadzone będą w formie fizycznych treningów, w trakcie których przewiduje się organizację ćwiczeń sytuacyjnych oraz testów praktycznych.

  VI. MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ
  Miejscem prowadzenia zajęć dydaktycznych będą obiekty sportowe pozostające w dyspozycji Uczelni, jak również inne budynki i pomieszczenia, które ze względu na swoją ogólnie rozumianą charakterystykę będą w szczególny sposób przydatne w realizacji wybranych tematów zajęć.

  VII. INFORMACJE KOŃCOWE
  a. W celu osiągnięcia celów zawartych w pkt. I jak również biorąc pod uwagę szczególną specyfikę grupy zawodowej uczestniczącej w zajęciach dydaktycznych, ćwiczenia prowadzić się będzie w oparciu o system walki ESDS (Explosive Self Defence System)
  b. W związku z powyższym zajęcia dydaktyczne prowadzić mogą instruktorzy samoobrony posiadający uprawnienia państwowe (nadane przez właściwego ministra) w zakresie instruktora rekreacji ruchowej ze specjalizacją samoobrona bądź pokrewnej oraz posiadający tytuł instruktora ESDS (min. stopień I) nadawany przez IPDTA (International Police Defensive Tactics Association) a także posiadający akredytację tej organizacji do prowadzenia zajęć na terenie Polski.

  Regulamin Działalności Koła


  I. DEFINICJE
  § 1. Ilekroć mowa o:
  1) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Studenckiego Koła Samoobrony Collegium Masoviense w Żyrardowie,
  2) Programie – należy przez to rozumieć Program Zajęć Studenckiego Koła Samoobrony,
  3) Uczelni - należy przez to rozumieć Collegium Masoviense w Żyrardowie
  4) Stronach - należy przez to rozumieć Uczelnię, instruktora oraz uczestnika/ów zajęć.
  5) Kole - należy przez to rozumieć Studenckie Koło Samoobrony Collegium Masoviense w Żyrardowie
  6) Uczestniku/ach – należy przez to rozumieć osobę/y uczestniczącą/e w zajęciach sportów walki organizowanych przez Uczelnię,
  7) Instruktorze – należy przez to rozumieć osobę prowadząca zajęcia w ramach koła posiadające uprawnienia podane w § oraz programie zajęć koła

  II. ZAGADNIENIA OGÓLNE
  § 2. Uczestnikiem zajęć organizowanych w ramach koła może być student/ka Collegium Masoviense w Żyrardowie, chyba że władze uczelni wydadzą indywidualną zgodę dla osoby spoza uczelni., nie mniej jednak podlega ona tym samym wymogom formalnym co student/ka Uczelni.
  § 3. Zajęcia organizowane w ramach koła są dobrowolne i uczestnik bierze w nich udział z własnej woli, będąc świadomym charakteru tych zajęć jak również ryzyka wynikającego z uprawiania sportów walki.
  § 4. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach Koła jest podpisanie i złożenie w siedzibie Uczelni oświadczenia o chęci uczestnictwa w zajęciach Koła stanowiącego załącznik do regulaminu.
  § 5. W uzasadnionych wypadkach w szczególności podyktowanych względami zdrowotnymi studenta, władze uczelni z urzędu lub na wniosek instruktora mogą odmówić mu prawa do uczestnictwa w zajęciach Koła lub skreślić go listy uczestników.
  § 6. Uczestnik w trakcie trwania zajęć zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu w szczególności zasad bezpieczeństwa i poleceń instruktora oraz wykonywania ćwiczeń, technik w sposób opisany i/lub pokazany przez niego.
  § 7. Regulamin obowiązuje strony z dniem podpisania przez studenta oświadczenia, o którym mowa w § 4.

  III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
  § 8. Zajęcia organizowane są w cyklicznie i prowadzone zgodnie z programem.
  § 9. Miejsce prowadzenia zajęć oraz sprzęt treningowy zapewnia Uczelnia.
  § 10. Każda jednostka treningowa trwa około 120 min.
  § 11. Każdorazowo termin zajęć jest podawany do widomości uczestników za pomocą Platformy Edukacyjnej lub osobiście przez instruktora.
  § 12. Instruktor pokazuje poszczególne ćwiczenia samodzielnie lub z wykorzystaniem uczestników.
  § 13. Uczestnik przychodzi na zajęcia wcześniej tak by móc przygotować się do zajęć, a w szczególności przebrać się w wymagany strój.
  § 14. Instruktor biorąc pod uwagę zasady metodyki, kondycję uczestników itp. wyznacza przerwy w zajęciach.
  § 15. Uczestnicy posiadający dużą wiedzę jak również umiejętności w zakresie samoobrony za zgodą instruktora mogą nadzorować wykonywanie ćwiczeń i technik przez osoby uczące się.
  § 16. Uczestnik powinien zgłosić instruktorowi fakt, że jakieś ćwiczenie przekracza jego predyspozycje fizyczne. W tej sytuacji instruktor dobiera inne ćwiczenie lub technikę w celu osiągnięcia zamierzonego celu szkoleniowego lub rezygnuje jeśli uzna, że stosowanie ćwiczeń zastępczych mija się z celem.
  § 17. Osoby spóźnione nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

  IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
  § 18. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na zajęciach
  1. Wszystkie czynności (ćwiczenia) wykonuj na polecenie instruktora i w sposób przez niego opisany lub pokazany.
  2. W razie wątpliwości dotyczących sposobu wykonywania poszczególnych ćwiczeń lub technik nie wykonuj ich i zwróć się do instruktora z prośbą o ponowienie instruktażu.
  3. Niezwłocznie poinformuj instruktora o wszelkiego rodzaju kontuzjach i dolegliwościach.
  4. W przypadku ćwiczeń sytuacyjnych i testowych staraj się zrealizować ściśle postawione przez instruktora zadania.
  5. Każdorazowo informuj instruktora przed przystąpieniem do zajęć o niedyspozycji lub złym stanie zdrowia oraz innych okolicznościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo twoje lub innych uczestników.
  6. Zgłoś instruktorowi zastrzeżenie jeśli uważasz, że jakieś ćwiczenie lub technika przekracza twoje możliwości fizyczne.
  7. Używaj tylko i wyłącznie sprawnego sprzętu treningowego.
  8. Nie wykonuj ćwiczeń i technik pod nieobecność instruktora.
  9. Osoby znajdujące się pod wpływem jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
  10. Nie wchodź samowolnie na salę treningową lub do innego pomieszczenia przeznaczonego do treningu.
  11. Nie opuszczaj zajęć bez poinformowania o tym fakcie instruktora.
  12. Przed zajęciami zdejmij kolczyki, łańcuszki, pierścionki, zegarek oraz biżuterię każdego innego rodzaju.

  V. UPRAWNIENIA OSÓB PROWADZACYCH ZAJĘCIA
  § 19. Zajęcia organizowane w ramach Koła może prowadzić osoba, która posiada wydane przez właściwego ministra uprawnienia:
  1) instruktora sportu ze specjalizacją w dowolnej dyscyplinie sportów i sztuk walki,
  lub
  2) instruktora rekreacji ruchowej ze specjalizacją samoobrona lub dowolnego sportu lub sztuki walki.
  § 20. W przypadkach uzasadnionych formalnymi wymogami instruktor musi posiadać dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia lub akredytacje do prowadzenia zajęć z samoobrony.

  VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
  § 21. Uczestnik ma prawo:
  1) Otrzymać solidną i gruntowną wiedzę w zakresie samoobrony, przekazaną w sposób merytoryczny i bezpieczny.
  2) Oczekiwać od pozostałych stron jak również innych uczestników przestrzegania regulaminu w szczególności zasad bezpieczeństwa.
  3) Uczestniczyć w zajęciach Koła po spełnieniu wymogów formalnych.
  4) Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego zdrowia.
  5) Odwołać się do władz Uczelni od decyzji instruktora o wydaleniu go z zajęć.
  § 22. Uczestnik ma obowiązek:
  1) Przestrzegać postanowień Regulaminu, w szczególności zasad bezpieczeństwa.
  2) Używać sprzętu treningowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instruktażem.
  3) Dbać o powierzony sprzęt treningowy pod rygorem odpowiedzialności finansowej w przypadku uszkodzenia wym. sprzętu z winy uczestnika lub w przypadku umyślnego działania zmierzającego do uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu.
  4) Szanować wiedzę i doświadczenie innych uczestników.
  5) Punktualnego przychodzenia na zajęcia oraz aktywnie uczestniczyć w nich.
  6) Dbać o dobre imię Koła oraz dawać swoją postawą dobry przykład innym.
  7) Każdorazowo przy pobieraniu sprzętu treningowego sprawdzić czy jest technicznie sprawny i dostosowany do potrzeb uczestnika i jego umiejętności. W przypadku stwierdzenia jego niesprawności lub nieprzydatności uczestnik zwraca sprzęt oraz zawiadamia o zaistniałym fakcie instruktora. Uczestnik ma prawo do wymiany wadliwego sprzętu na sprawny.
  8) Uczestniczyć w zajęciach w obuwiu sportowym oraz stroju określonym przez instruktora;
  9) Opłacać roczną składkę na ubezpieczenie z tytułu NNW.

  VII. PRAWA I OBOWIĄZKI INSTRUKTORA
  § 23. Z uwagi na fakt, że za bezpieczeństwo uczestników na zajęciach Koła odpowiada instruktor, ma on prawo do:
  1) Usunięcia uczestnika z zajęć, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wykreślić go listy uczestników Koła w przypadku naruszenia przez niego zasad bezpieczeństwa lub w inny sposób sprowadzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia własnego lub osób trzecich.
  2) Dowolnego doboru metod i ćwiczeń treningowych z zastrzeżeniem zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa jak również uwzględnieniem poziomu wyszkolenia uczestników.
  3) Przedłużenia bądź skrócenia zajęć biorąc pod uwagę w szczególności poziom zmęczenia uczestników jak również plan zajęć uczestników w danym dniu zjazdowym.
  4) Zmiany programu jeśli uzna, że poziom wyszkolenia uczestników jest nieadekwatny.
  5) Podjęcia decyzji o nie dopuszczeniu uczestnika do zajęć w przypadku jego niedyspozycji fizycznej lub psychicznej.
  § 24. Instruktor ma obowiązek:
  1) Przekazywania wiedzy w zakresie technik samoobrony w sposób sumienny, merytorycznie właściwy jak najbardziej bezpieczny z uwzględnieniem poziomu wyszkolenia uczestników.
  2) Sporządzania każdorazowo listy obecności uczestników, będącej jednocześnie listą zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa oraz instruktażem.
  3) Zapoznać Uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz szczegółowym instruktażem korzystania ze sprzętu treningowego i obiektu sportowego.
  4) Sporządzania po każdych zajęciach na potrzeby uczelni, sprawozdania zawierającego w szczególności temat zajęć, informację o instruktażu, opis ewentualnych sytuacji nadzwyczajnych. Do sprawozdania instruktor dołącza kopię listy obecności.
  5) Dostosować poziom ćwiczeń i technik do poziomu umiejętności uczestników.

  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  § 25. Uczelnia ani instruktor nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa powstałe u uczestnika zajęć w wyniku naruszenia zdrowia i życia wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami metodyki.
  § 26. Uczelnia oraz instruktor prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w czasie trwania ćwiczeń, wynikające ze złego stanu zdrowia oraz niestosowania się do poleceń instruktora lub korzystania z wadliwego sprzętu oraz będące wynikiem nie stosowania się do programu i zaleceń instruktora, oraz wykonywania ćwiczeń samodzielnie podczas nieobecności i bez nadzoru instruktora.
  § 27. Uczestnika zajęć obowiązuje dbałość o porządek i dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika zajęć ponosi on odpowiedzialność finansową.
  § 28. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, uszkodzone lub zgubione w szatni lub innych pomieszczeniach i salach sportowych.
  § 29. Uczestnik treningów kontaktowych musi być świadomy ryzyka, wynikającego z brania udziału w ćwiczeniach z partnerem lub kontaktowych walkach sparingowych, znać reguły, zasady i przepisy odnoszące się to tych ćwiczeń oraz walki sparingowej. W przypadku podjęcia decyzji o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki przez siebie lub partnera i w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec Uczelni, trenerów, instruktorów, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, członków, autoryzowanych i zaproszonych gości, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem.
  § 30. W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu z treningu jego uczestnik powinien pilnie zgłosić się do lekarza. Powinien też pilnie poinformować instruktora o tym fakcie, celem uzyskania pomocy.
  § 31. Regulamin podaje się do informacji studentów na Platformie Edukacyjnej, a także na wniosek zainteresowanych wydaje się w formie pisemnej.
  § 32. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Załącznik do regulaminu - Deklaracja uczestnika studenckiego koła samoobrony

  Pobierz załącznik do regulaminu

  Studenckie Koło Naukowe Języka Migowego

  Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa

  Regulamin Działalności Koła


  Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa jest organizacją studencką działającą w ramach Instytutu Pielęgniarstwa Collegium Masoviense- Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie. Koło naukowe zrzesza najbardziej aktywnych studentów Wydziału Medycznego, którzy są zainteresowani pogłębianiem wiedzy i pracą naukową w zakresie nauk medycznych, w szczególności pielęgniarstwa.

  Opiekunami Naukowymi Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa jest pracownik dydaktyczny Uczelni:
  dr Grażyna Kozak °

  I. Celem działalności Koła jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności jego Członków poprzez:
  1. Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa ze szczególnym uwzględnieniem specjalności pielęgniarstwa klinicznego, zarządzania i organizacji pracy pielęgniarskiej, teorii i filozofii pielęgniarstwa, deontologii pielęgniarstwa.
  2. Udział Członków i Współpracowników w opracowywaniu i przedstawianiu prac naukowych w zakresie działalności Koła.
  3. Czynne uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, seminariach, zjazdach i wzajemnych wymianach międzyuczelnianych poświęconych tematyce działalności Koła.
  4. Opracowywanie materiałów edukacyjnych objętych tematyką działalności Koła.
  5. Udział w pracach badawczych i usługowych prowadzonych przez Instytut Pielęgniarstwa oraz inne jednostki organizacyjne Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie.
  6. Doskonalenie wiedzy i umiejętności praktycznych Członków i Współpracowników Koła.
  7. Zabezpieczenie medyczne imprez organizowanych przez Samorząd Studentów Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu na rzecz lokalnej społeczności Miasta Żyrardowa.
  9. Kreowanie wizerunku absolwenta kierunku Pielęgniarstwo na rynku pracy.
  10. Rozwój osobisty Członków i Współpracowników Koła.
  11. Organizowanie pokazów i poradnictwa w zakresie opieki pielęgniarskiej nad osobami przewlekle chorymi w domu.

  II. Dla osiągnięcia celów działalności Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa realizowane są następujące działania polegające na:
  1. spotkaniach z pracownikami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi,
  2. uczestnictwie w sympozjach, konferencjach i sesjach naukowych, wymianach wzajemnych między Uczelniami, w tym zagranicznymi,
  3. przeprowadzanie zleconych badań,
  4. spotkaniach naukowych i dyskusjach,
  5. organizowaniu konferencji naukowych,
  6. organizowaniu sympozjów naukowych Studenckich Kół Naukowych uczelni polskich i zagranicznych.

  III. Struktura Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa.
  ZARZĄD GŁÓWNY KOŁA w roku akademickim 2011/2012 wybrany podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 14 .04.2012 to:
  1. Przewodnicząca: Tomasz Wróbel.
  2. Zastępca Przewodniczącego: Małgorzata Baran.
  3. Sekretarz: Jerzy Kaszyk.
  4. Skarbnik: Marzena Rachocka.

  Koło Naukowe Pielęgniarstwa działa w sekcjach:
  1. Pielęgniarstwa klinicznego.
  2. Teorii i filozofii pielęgniarstwa.
  3. Zarządzania pracą pielęgniarek w podsystemie pielęgniarstwa ochrony zdrowia.
  4. Deontologii pielęgniarstwa.

  Statut Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa

  Rozdział 1
  Postanowienia Ogólne

  § 1
  Na podstawie art. 204 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. „Prawo o szkolnictwie wyższym’’ tworzy się uczelniana organizację Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa, zwaną dalej kołem.
  § 2
  Pełna nazwa koła brzmi: Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Collegium Masoviense. Przyjętym i akceptowanym skrótem tej nazwy jest: SKNP CM. § 3
  Siedzibą koła jest wydział Medyczny Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu, mieszczącej się przy ulicy G. Narutowicza 35 w Żyrardowie.
  § 4
  Koło działa przy Instytucie Pielęgniarstwa Uczelni i jest zrzeszeniem studentów zainteresowanych tematyką pielęgniarską, opartym na zasadach dobrowolności.
  § 5
  Jednym z podstawowych celów działalności Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa jest propagowanie, rozszerzanie i rozwój wiedzy z zakresu pielęgniarstwa.
  § 6
  Koło może przystępować do krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
  § 7
  O wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie decyduje Zarząd Koła oraz Opiekunowie Koła.

  Rozdział 2
  Cele i zadania

  § 8
  Celem i zadaniem Koła jest:
  1) rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów;
  2) pogłębianie wiedzy i umiejętności członków Koła w zakresie pielęgniarstwa;
  3) promowanie swej Uczelni;
  4) pomoc w zorganizowaniu do literatury przedmiotowej i innych środków pomocnych w studiowaniu;
  5) rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.

  § 9
  Cele, o których mowa w §8 realizowane są poprzez:
  1) udział członków Koła w opracowywaniu i prezentowaniu prac naukowych;
  2) udział członków Koła w sympozjach, seminariach, konferencjach naukowych w kraju i za granicą;
  3) organizowanie pozoracji, pokazów pielęgniarskich;
  4) rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą;
  5) promowanie kierunku Pielęgniarstwo przy Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie.

  § 10
  Koło do prowadzenia swojej działalności używa strony internetowej oraz skrzynki e-mail’owej podanych w załączniku.

  Rozdział 3
  Członkostwo

  § 11
  Członkiem Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa może zostać każdy student Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie.
  § 12
  Członków Koła dzieli się na:
  1) Członków Zwyczajnych;
  2) Członków Absolwentów;
  3) Członków Honorowych.

  § 13
  Ogólne obowiązki każdego Członka Studenckiego Koła Pielęgniarstwa Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie:
  1) przestrzeganie Statutu Koła;
  2) dbanie o dobre imię Koła i popularyzowanie jego idei;
  3) aktywne uczestnictwo w pracy Koła;
  4) solidne wykonywanie wyznaczonych zadań zarówno indywidualnych jak i grupowych;
  5) prowadzenie sprawozdania z wykonywanej akcji;
  6) ponoszenie odpowiedzialności finansowej za powierzony sprzęt i ewentualne straty;
  7) przestrzeganie przepisów BHP i przeciw pożarowych.

  § 14
  Członkostwo Zwyczajne Koła:
  1. Nabywa się decyzją Zarządu na wniosek kandydata. Wniosek o przyznanie członkostwa jest rozpatrywany przez Zarząd w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.
  2. Zarząd informuje kandydata o podjętej decyzji poprzez doręczenie jej na piśmie.
  3. W przypadku decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Koła kandydat ma prawo odwołania się w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna.
  4. Członkostwo ustaje:
  1) na skutek wykluczenia dokonanego w drodze uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków w przypadku postępowania członka sprzecznego ze statutem Koła, Statutem Uczelni lub w inny sposób naruszający godność studenta Uczelni;
  2) na skutek wykreślenia – dokonanego przez Zarząd w przypadku utraty przez członka statusu studenta Uczelni lub na wniosek samego członka z chwilą złożenia wniosku.
  5. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w § 14 ust. 1 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
  6. Od uchwały Zarządu, o której mowa w § 14 ust. 1 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

  § 15
  Członek Zwyczajny ma prawo:
  1) brać udział w głosowaniu wyboru bądź odwołania Zarządu Koła;
  2) kandydować do Zarządu Koła;
  3) korzystać ze sprzętu i pomieszczeń przeznaczonych dla Koła;
  4) zgłaszać wnioski i zapytania do Zarządu Koła we wszystkich sprawach dotyczących Koła;
  5) kierować akcje organizowane przez Koła lub w nich uczestniczyć;
  6) odwoływać się od decyzji Zarządu Koła do opiekuna Koła;
  7) brać udział w głosowaniach dotyczących podejmowanych przez Koło działań.

  § 16
  Członkiem Absolwentem zostaje każdy student, który zakończył naukę w Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie oraz wykazywał się czynną działalnością na rzecz Koła.

  § 17
  Członkostwo Honorowe Koła:
  1) nadane zostaje drogą głosowania w terminie wyznaczonym przez Zarząd Koła;
  2) propozycje nadania tytułu może wnosić każdy Członek Koła.

  § 18
  Członek Honorowy ma prawo:
  1) brać udział w zebraniach jako głos doradczy;
  2) zgłaszać wnioski i zapytania do Zarządu Koła we wszystkich sprawach dotyczących Koła;
  3) korzystać ze sprzętu i pomieszczeń przeznaczonych dla Koła;
  4) uczestniczyć w działaniach Koła.

  § 19
  Nie przestrzeganie regulaminu lub długotrwałe nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań grozi skreśleniem z listy Członków Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa działającego przy Collegium Masoviense – Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie bez możliwości odwołania i powtórnego członkostwa.

  Rozdział 4
  Struktura organizacyjna i władze koła

  § 20
  Władzami koła są:
  1) Walne Zebranie Członków złożone ze wszystkich Członków Koła.
  2) Zarząd składający się z:
  a) Przewodniczącego Zarządu;
  b) Wiceprzewodniczącego;
  c) Sekretarza;
  d) Skarbnika.

  § 21
  1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koła.
  2. Zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej dwa razy do roku.
  3. O terminie oraz porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd informuje Członków z 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Koła.
  4. Przewodniczący Zarządu ma obowiązek zwołać Walne Zebranie, jeżeli przynajmniej 10 członków Koła złoży pisemny wniosek w tej sprawie.
  5. Walne Zebranie może podejmować decyzje w postaci uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Koła.
  6. Uchwały Walnego Zebrania są ogłaszane poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Koła, o której mowa w § 10.

  § 22
  1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
  1) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności;
  2) uchwalenie regulaminów działania Zarządu;
  3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu;
  4) wybór Przewodniczącego Zarządu i Członków Zarządu;
  5) podjęcie uchwały dot. odwołania Zarządu kwalifikowaną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania, w formie uchwały Walnego Zgromadzenia; w takim wypadku przepisy § 23 stosuje się odpowiednio;
  6) uchwalenie statutu lub jego zmiany;
  7) ustalanie wysokości składek członkowskich;
  8) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
  9. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu.
  10. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Koła (zwykłe quorum), za wyjątkiem spraw personalnych, do których wymagana jest kwalifikowana większość głosów i obecność co najmniej 2/3 członków Koła.
  11. Kompetencje Walnego Zebrania Członków realizowane są poprzez podejmowanie uchwał oraz głosowanie.

  § 23
  1. Zarząd jest organem wykonawczym Koła, kieruje jego bieżącą działalnością i jednocześnie reprezentuje je w kontaktach na szczeblu wykonawczym.
  2. Zarząd jest wybierany w tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie na okres 1 roku nie wcześniej niż w październiku, nie później niż w grudniu. Kandydatury na stanowiska wymienione w §20 ust. 2 są zgłaszane na konkretne stanowiska. Nowo wybrany Zarząd rozpoczyna pełnienie swoich obowiązków po 14 dniach od dnia wyboru.
  3. Ustępujący Zarząd pełni swoje obowiązki do momentu podjęcia czynności przez nowy Zarząd i przekazania mu kompetencji.
  4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.
  5. Decyzje Zarządu są podejmowane w obecności co najmniej 3 członków Zarządu zwykłą większością głosów. W wypadku równego rozłożenia głosów, głos Przewodniczącego Zarządu jest decydujący.
  6. Decyzje Zarządu są zamieszczane są na stronie internetowej Koła.
  7. Podczas obrad Walnego Zebrania, zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów do Zarządu, ustępujący Zarząd składa sprawozdanie z działalności. Każdy z członków Zarządu powinien uzyskać absolutorium za okres swojej działalności w Zarządzie. Absolutorium jest oceną pracy członka Zarządu w zakresie określonym przepisami Koła.
  8. Wszystkie wystąpienia Zarządu do władz uczelni lub organów Samorządu Studentów w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni muszą uzyskać aprobatę Walnego Zebrania oraz Opiekunów Koła.
  9. Uchwały Zarządu wchodzą w życie nie wcześniej niż 14 dni po uchwaleniu.
  10. Nowo wybrany Zarząd jest obowiązany przedstawić plan działania na okres bieżącej kadencji w ciągu miesiąca od chwili wyboru.

  § 24
  Do kompetencji Zarządu należą:
  1) kierowanie i koordynowanie pracy Koła i współpracy z innymi organizacjami;
  2) podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich;
  3) prowadzenie ewidencji członków;
  4) przedstawienie projektów zmian w Statucie Koła;
  5) opracowanie i realizacja planów związanych z działalności Koła;
  6) przedstawienie corocznego sprawozdania z działalności Koła;
  7) prowadzenie gospodarki finansowej Koła;
  8) reprezentowanie Koła;
  9) wysuwanie kandydatur na Członków Honorowych.

  § 25
  Przewodniczący oraz pozostali Członkowie Zarządu wybierani są w tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków.

  § 26
  Przewodniczącym może zostać każdy Członek Koła.

  § 27
  Wiceprzewodniczącym może zostać każdy Członek Koła.

  § 28
  Sekretarzem może zostać każdy Członek Koła.

  § 29
  Skarbnikiem może zostać każdy Członek Koła.

  § 30
  Do obowiązków i kompetencji Przewodniczącego należą:
  1) reprezentowanie Koła;
  2) odpowiedzialne kierowanie pracami Koła;
  3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
  4) dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Koła;
  5) występowanie w imieniu Koła na wszystkich oficjalnych spotkaniach.

  § 31
  Przewodniczącego w wykonywaniu obowiązków i kompetencji wspiera Wiceprzewodniczący.

  § 32
  Do obowiązków i kompetencji Sekretarza należą:
  1) prowadzenie dokumentacji biurowej Koła (w tym korespondencji);
  2) prowadzenie listy członków Koła;
  3) sporządzanie protokołów z zebrań Zarządu Koła;
  4) sporządzanie protokołów ze spotkań Koła.

  § 33
  Do obowiązków i kompetencji Skarbnika należą:
  1) prowadzenie nadzoru nad finansami Koła (w tym składkami);
  2) prowadzenie dokumentacji finansowej Koła;
  3) rozliczanie finansowych przedsięwzięć Koła z pomocą Opiekunów Koła.

  § 34
  1. Opiekunowie koła działają jako Organ Doradczy, reprezentują Koło wobec kadry naukowej Collegium Masoviense oraz administracji Uczelni.
  2. Opinia Opiekunów Koła w sprawie podejmowani ważnych decyzji oraz ustalania planu pracy na rok akademicki jest wiążąca dla Zarządu Koła.
  3. Opiekunowie uwiarygadniają decyzje Koła poprzez sygnowanie dokumentów własnymi podpisami.
  4. Opiekunowie Koła mają prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z prawem głosu jak Członkowie Zwyczajni.

  Rozdział 5
  Finansowanie działalności koła

  § 35
  1. Wszystkie potrzeby są finansowane ze środków otrzymywanych od Uczelni bądź ze środków własnych Koła.
  2. Źródła środków własnych Koła to:
  1) składki członkowskie – wysokość składek ustalana jest na pierwszym Walnym Zebraniu w każdym roku akademickim. Zobowiązani do uiszczenia składek członkowskich są Członkowie Zwyczajni oraz Członkowie Absolwenci;
  2) pieniądze przekazane Kołu przez inne podmioty na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Collegium Masoviense – Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie z innymi podmiotami;
  3) dotacje fundacji i innych organizacji;
  4) darowizny;
  5) inne.

  Rozdział 6
  Przepisy końcowe

  § 36
  1. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych przez niniejszy Status mają zastosowanie wewnętrzne przepisy Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie oraz regulacje prawne Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora bądź Prorektora Collegium Masoviense – Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem Uczelni lub gdy naruszają interes Uczelni.
  3. Zawiesić obowiązywanie postanowień niniejszego statutu może tylko Rektor bądź Prorektor Uczelni.

  § 37
  Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem ostatecznego zatwierdzenia go przez odpowiednie Władze Uczelni oraz po przyjęciu go przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków Koła.