Pełnomocnik Rektora

Pełnomocnik Rektora Collegium Masoviense ds. Osób Niepełnosprawnych

Kontakt: dr Grażyna Tomiak

bezpośredni: soboty 10.00-14.00; pok.7
telefoniczny: 537-999-070: wtorki, soboty 13.00-15.00;
email: grazyna.tomiak@cm.edu.pl

Z dniem 1 października 2013 roku rozpoczął pracę Pełnomocnik Rektora Collegium Masoviense ds. Osób Niepełnosprawnych.

Funkcję Pełnomocnika pełni dr Grażyna Tomiak.

Student niepełnosprawny może liczyć m.in. na:
  • • organizację kursów i egzaminów w formie zaadaptowanej do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności
  • • konsultacje dotyczące bieżącej sytuacji akademickiej
  • • opracowanie strategii wsparcia edukacyjnego
  • • szkolenia i doradztwo w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających proces nauczania
  • • adaptację materiałów dydaktycznych do postaci elektronicznej lub brajlowskiej dla osób niewidomych/słabowidzących
  • • współpracę konsultanta ds. studenckich z wykładowcami
  • • pośrednictwo lub mediację w kontaktach z innymi jednostkami uczelni
  • • dodatkowe wsparcie materialne – stypendium dla osoby niepełnosprawnej

Do korzystania z usług Pełnomocnika zapraszamy studentów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz osoby chorujące na choroby przewlekłe, które powodują trudności w nauce podczas studiów.

Cele główne:

1. Zwiększenie dostępności studiów w Collegium Masoviense dla osób niepełnosprawnych.
2. Zapewnienie niezbędnej pomocy w trakcie studiowania poprzez praktyczne wsparcie oraz udzielanie informacji.
3. Sprawienie, aby Collegium Masoviense stała się uczelnią przyjazną osobom niepełnosprawnym.

Zadania:

1. Reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przed organami Uczelni i na zewnątrz.
2. Wydawanie opinii dla Dziekanów i wykładowców odnośnie trudności organizacyjnych i technicznych związanych z niepełnosprawnością studentów.
3. Działanie na rzecz przestrzegania właściwego traktowania osób niepełnosprawnych w Collegium Masoviense.
4. Udzielanie informacji o stypendiach i innych formach pomocy materialnej gwarantowanej przez PFRON.
5. Pomoc w zapewnieniu osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków technicznych podczas zdawania egzaminów oraz całego toku studiów.
6. Pomoc doraźna w zakresie rozwiązywania problemów niepełnosprawnych studentów.
7. Przydzielanie pomocy asystującej osobie niepełnosprawnej podczas zajęć dydaktycznych oraz w trakcie trwania egzaminów.

Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego i mailowego wszystkich zaineresowanych, którzy chcą skorzystać z pomocy Pełnomocnika, porozmawiać o swojej sytuacji lub zaproponować wprowadzenie nowych rozwiązań mających na celu wyrównywanie szans oraz wzmocnienie procesu dydaktycznego na uczelni.

Do współpracy zapraszamy również osoby zainteresowane niesieniem pomocy osobom niepełnosprawnym oraz propagowaniem zasad "równych szans" (studentów, wykładowców akademickich, wolontariuszy, organizacje i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych).

Szanując niezależność osób niepełnosprawnych oraz ich prawa pomoc Pełnomocnika udzielana będzie tylko i wyłącznie tym osobom niepełnosprawnym, które same zgłoszą się po pomoc i udokumentują swoją sytuację zdrowotną.